20 mars 2012

Svenska kyrkans nya utbildningar

Nämnden för forskning, utbildning och kultur hade sitt sammanträde måndag kväll och beslutade då om den nya utbildningsorganisationen. Den har jag skrivit om förut på bloggen. Där hittar du också en länk till hela nämndens förslag (som de hänvisar till i sitt beslut)
15 Mar 2012
I höstas genomförde kyrkokansliet överläggningar med stiften för att diskutera det förslag som Nämnden för utbildning och kultur ska besluta om på måndag (19 mars). Jag har skrivit om förslaget här: Ska Svenska kyrkan ...

14 Feb 2012
Ytterst ansvarig för att arbetet fortgår är kyrkostyrelsen, men det är nämnden för Utbildning, forskning och kultur som handhar frågan. De har lagt fram ett förslag på hur Svenska kyrkan ska fortsätta hantera frågan och har varit ...

21 Okt 2011
Hur Svenska kyrkans utbildningar skall se ut, var de skall vara (vilken ort som skall ha utbildningarna) och vad de skall innehålla har varit föremål för utredningar under många år. Nu har nämnden för utbildning, forskning och ...
Så här ser hela beslutet ut som nämnden tog den 19 mars. Beslutet tog med omedelbar justering:
Justerad paragraf 2012-03-19
Beslut
§32
Nämnden för utbildning, forskning och kultur beslutar att
fastställa fackutbildning och studiegång för de fyra yrkesgrupperna diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst som följer

Beslut om innehåll och organisation av Svenska kyrkans utbildningar
för diakon enligt figur 1 i nämndens rapport,
för församlingspedagog enligt figur 2 i nämndens rapport,
för kyrkomusiker enligt figur 3 i nämndens rapport,
för präst enligt figur 4 i nämndens rapport.
att beslutade fackutbildningar gäller från och med 1 augusti 2013.
att organisera utbildningarnas slutår/sluttermin i egen regi. Samverkan kan ske med andra utbildningsanordnare.
att bedriva utbildningarnas slutår/sluttermin inom ramen för ett utbildningsinstitut. Institutet är en del av den nationella nivån.
att utbildningsinstitutet placeras i Uppsala. Inledningsvis förläggs verksamhet till två utbildningsorter, Uppsala och Lund. Efter en övergångsperiod kan verksamhet komma att bedrivas endast på en ort.
att utbildningsinstitutet startar verksamhet senast hösten 2014
att ett projekt tillsätts för uppbyggnad och resurssättning av utbildningsinstitutet
att regler för övergången mellan nuvarande och kommande studiegång för utbildningarna utarbetas och fastställs senast under hösten 2012.
att utbildningsplaner för de nya studiegångarna utarbetas under 2012

Utöver beslut om innehåll och organisation av utbildningsfrågorna finns några områden som skyndsamt behöver utredas för att skapa klara förutsättningar för samverkan mellan den nationella nivån och stiften och mellan utbildningsaktörer och Svenska kyrkan.
Nämnden beslutar därför
att under 2012 i samarbete med stiften och biskopsmötet utreda förutsättningarna för pastorsadjunktstjänst och för möjligheterna att inrätta liknande introduktionstjänst för diakoner.
att under 2012 i samarbete med stiften och biskopsmötet utreda gränsdragningar mellan utbildning och antagning vad gäller behovet av "erfarenhet av kyrkligt liv”
att under 2012 bereda och föreslå examina och tjänstetitulatur för kyrkomusiker och församlingspedagoger.
att under 2012 utreda förutsättningar för en Svenska kyrkans
fritidsledarutbildning
att under 2012 i samarbete med stiften utreda hur frågor som rör rekrytering och praktik skulle kunna regleras i en överenskommelse mellan den nationella nivån och stiften och därvid beakta församlingarnas nyckelroll

Nämnden har under beredningen av Svenska kyrkans utbildningar i framtiden konstaterat behovet av att den nationella nivån tar ökat ansvar för kompetensutveckling och fortbildning.
Nämnden föreslår
att en utredning tillsätts med uppdrag att ta fram en modell för att den nationella nivån ska kunna driva kompetensutveckling och fortbildning. Utredningen sker i samarbete med stiften.

Nämnden har också konstaterat att frågan om det karitativa diakonatet varit aktuell i överläggningarna med stiften och instämmer i kyrkomötets uppfattning att diakonatets ställning är en viktig fråga för stiftens fortsatta bearbetning.
Mer information kan du läsa på Svenska kyrkans webbsida där det står:
(My Newsdesk pressmeddelande>>)

Diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska alla ha en högskoleutbildning och gå pastoralteologiskt slutår/sluttermin. Det beslutade Nämnden för utbildning, forskning och kultur idag.

- Svenska kyrkan behöver också i framtiden professionell och välutbildad personal, för att kunna bedriva verksamhet med hög kvalité. Därför behövs utbildningar som kan möta framtidens behov och utmaningar, säger Inger Gustafson, nämndens ordförande.

- Vi vill också att fackutbildningarna ska ge möjlighet till alternativa yrkesval i samhället.'

Specifik påbyggnadsutbildning
Beslutet idag innebär att diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster ska gå ett slutår eller en sluttermin som ger kyrklig fördjupning i det egna yrket utifrån ett pastoralteologiskt perspektiv.

Det är en påbyggnadsutbildning som är specifik för dessa anställningar i Svenska kyrkan. För att bli antagen krävs lägst en kandidatexamen för alla, utom för kantorerna. För att bli präst krävs en magisterexamen.

Gemensamma utbildningsmoment
- Det ska också finnas gemensamma utbildningsmoment för de olika yrkeskategorierna. Detta för att skapa förståelse för varandras och för kyrkans uppdrag och för varandras kompetenser, vilket behövs eftersom man i församlingen kommer att arbeta tillsammans, säger Inger Gustafson.

Utbildningsinstitut skapas i Uppsala
Nämndens beslut innebär att Svenska kyrkan själv tar ansvar för de kyrkliga delarna av utbildningarna.

En sammanhållen utbildningsorganisation, med ett utbildningsinstitut i egen regi, kommer att skapas i Uppsala. Utbildningarna kommer att genomföras i samverkan med universitet, högskolor och folkhögskolor.

Större flexibilitet
- Ett sådant utbildningsinstitut skapar större flexibilitet när pastoratens behov och samhällets utbildningssystem förändras. Resurserna kan också användas effektivt när Svenska kyrkan själv tar ansvar för sina utbildningar, säger Inger Gustafson.

Startar hösten 2014
Den nya organisationen för diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präster kommer att starta under hösten 2014 och erbjuda plats till 150-240 heltidsstuderande per år.

Nämndens beslut ska överlämnas till kyrkostyrelsen och bereds som en del av skrivelsen Verksamhet och ekonomi till kyrkomötet 2012.
Nu har år av utredningar äntligen nått i hamn. Nu är det så här som Svenska kyrkan rustar sin kyrka med anställda. Nu får vi hoppas att den här organisationen kan sätta sig och att församlingarna får de välutbildade medarbetare som behövs i framtiden.

Ur POSKs program:

Rekrytering och utbildning

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkans anställda måste ha en god teoretisk och praktisk utbildning. POSK anser att teori och praktik behöver integreras mer med varandra och delar av utbildningarna bör vara gemensamma. (…)

Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift.

Kyrkans Tidning 2012 03 21
Nytt institut blir paraply för utbildning>>

1 kommentar:

Mats Rimborg sa...

Det var dumt av Nämnden för utbildning, forskning och kultur att inte låta förslaget gå på remiss före beslutet. De samtal som fördes under hösten med diverse stiftsföreträdare duger inte som ersättning i en så här viktig fråga. Nu har vi fått ett dåligt förankrat beslut som kommer att ifrågasättas, inte minst centraliseringen till Uppsala.