14 feb. 2012

Ska Svenska kyrkan utbilda sina medarbetare?

Sedan många, många år har Svenska kyrkan utrett sina utbildningar. Ska Svenska kyrkan driva egna utbildningar? Vilka utbildningar ska vi i så fall ha? Vilken utbildning tycker vi att vår anställda personal behöver? Vilken kompetens?

Ska vi ansvara för prästutbildningen? Och var ska den i så fall vara? Kantors/organist/musiker-utbildningen? Vad är viktigt för en diakon? Pedagog? Vilka ska vara vigda och vilka ska inte?

Flera utredningar har gjort som sagt.

På Svenska kyrkans webbsida hittar man information om fyra yrkesområden som i stort svarar upp för de fyra uppgifterna som Svenska kyrkan har i sitt gemensamma uppdrag - gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.
Svenska kyrkan: Arbete och utbildning>>

Ytterst ansvarig för att arbetet fortgår är kyrkostyrelsen, men det är nämnden för Utbildning, forskning och kultur som handhar frågan. De har lagt fram ett förslag på hur Svenska kyrkan ska fortsätta hantera frågan och har varit och haft stiftsöverläggningar ute i landet.
Här kan du läsa deras förslag som de har varit ute och diskuterat i stiften.

Här kan du läsa deras rapport från överläggningarna.

En kritik som framfördes under överläggningarna var att förslaget inte kommer att skickas ut på remiss, utan bara förankras genom dessa överläggningar.

Vår ledamot, Kerstin Hesslefors Persson, i nämnden för utbildning, forskning och kultur meddelar från nämndens möte 2 februari:
Nu har erfarenheter från stiftsrundan ställts samman. Församlingspedagog blir förslaget på titeln för denna profil, inget annat. Pastorsadjunktsåret kvar, och också för diakoner. Nu arbetas med förslag på hur och var de pastoralteologiska kurserna ska ges: i egen regi vid våra Pastoralinstitut eller i andras regi som uppdragsutbildningar, detta ska upp på nästa möte 29/2.
Vad vi tog beslut om var kriterier för att kunna bedöma de olika förslagen till att utbilda i pastoralteologi.
Vilka kvalifikationer och utbildningar vi kräver att våra anställda ska ha är viktigt för vilken kyrka vi vill vara med och forma i framtiden. Så de beslut som tas nu kommer att påverka vår kyrka. Är detta rätt väg att gå som nämnden föreslår? Eller ska vi satsa pengar och resurser på något annat?

Ur POSKs program:

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkans anställda måste ha en god teoretisk och praktisk utbildning. POSK anser att teori och praktik behöver integreras mer med varandra och delar av utbildningarna bör vara gemensamma. Diakonvigning är ett uttryck för viljan till livslång tjänst i kyrkan. Svenska kyrkans diakonutbildning bör öppnas för fler yrkesgrupper inom kyrkan.

Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst. Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika kompetensområdena måste ha en hög yrkeskompetens och kunna verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt.

Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att en ny utbildningsorganisation också bör innefatta möjligheter till kontinuerlig fortbildning för alla.

Inga kommentarer: