4 okt. 2012

Slutet som statskyrka öppnade för ett nytt ansvartagande

Slutet som statskyrka öppnade för ett nytt ansvarstagande


Martin Garlöv är poskare i Uppsala. Genom sitt jobb kommer han i kontakt med många församlingar och flera stift. Den här hösten har han engagerats av Västerås stift i ett större projekt om social ekonomi. Om det handlar hans gästbloggpost.


När statskyrkosystemet i Sverige avskaffades och Svenska kyrkan vid millenieskiftet blev fri som de andra trossamfunden i Sverige, då öppnades möjligheter till ett nytt slags ansvarstagande och församlingarna i Svenska kyrkan kunde bli en annan slags aktör i det som kommit att kallas för den sociala ekonomin. En annan sektor än den offentliga ekonomin och den näringslivet.

Redan på den korta tid som gått sedan 2000 har mycket hänt. Och det trots att Svenska kyrkan i sin nya form först nästa år fyller tonåring. Församlingar runt om i landet har gått in i olika slags verksamheter som syftar till att göra det möjligt för människor att lämna ett socialt och ekonomiskt utanförskap.

I år har i Västerås stift inletts en omfattande satsning på kompetensutveckling för arbete med social ekonomi i stiftets församlingar. Projektet har getts namnet Aktör för välfärd och kommer att pågå under tre år. Europeiska Socialfonden stöder satsningen.

Under vårens mobiliseringsfas har fler än 800 anställda medarbetare svarat på en enkät som gett underlag för en kartläggning. 1 oktober samlades över 200 människor från stiftets församlingar, plus stiftsmedarbetare, människor från kyrkans samarbetspartners och intresserade från andra delar av Svenska kyrkan. En öppningskonferens hölls i den anrika gruvorten Grängesberg. Här ifrån gick det sista malmtåget 1990. Idag är största arbetsgivaren Spendrups bryggeri.

Aktör för välfärds öppningskonferens följs av inspirationsdagar i stiftets alla kontrakt i oktober och november.  Ett utbildningsprogram kommer att presenteras med möjlighet till fortbildning för alla yrkesgrupper i församlingarna. Meningen är att uppmuntra församlingarna att starta eller vara aktiv part i nya verksamheter inom social ekonomi och erbjuda sina medarbetare nya arbetsuppgifter.

Social ekonomi är diakoni i nya former. Och Aktör för välfärd är ett projekt som också handlar om att ge människor arbete och nya inkomster. Det är är ett projekt för det goda samhället.

Västerås stift har flera församlingar som är pionjärer inom olika delar av den sociala ekonomin. I Norrbärke finns familjecentralen Arken, i Leksands församling sköter man trädgårdar, snickrar och syr på beställning,  i Gränges-Säfnäs finns ett fritis på kommunuppdrag, i Grytnäs samordnas stöd till vuxna genom egna bolaget Gateway och i Lindesberg tog man över kommunens café.

Församlingar i andra stift har gått in i likande verksamheter och ännu fler har planer på att starta. Luleå stift har nyligen get ut ett specialmagasin med titeln Därför att ingen har lejt oss, som en del av projektet Svenska Kyrkan öppnar portarna.

Aktör för välfärd på webben www.svenskakyrkan.se/aktorforvalfard

Aktör för välfärd på Facebook www.facebook.com/AktorForValfard

Svenska Kyrkan öppnar portarna på webben www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=856225

Magasinet Därför att ingen har lejt oss www.issuu.com/luleastift/docs/ingenharlejtoss

Handbok för samarbete med socialt företagande www.sofisam.se

Martin GarlövEn annan församling som varit tidigt framme i Västerås stift när det gäller social ekonomi och Svenska kyrkans sociala roll är Västanfors Västervåla som bedriver näringsverksamhet i form av bland annat skola och begravningsbyrå.

Sensus Nya möjligheter>>

Ur POSKs Vision och program:

Svenska kyrkans sociala roll

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Det finns nu möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och därigenom möta människor i nya sammanhang. Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har slutit en överenskommelse med organisationer inom den ideella sektorn i syfte att underlätta och öka det samhälleliga ansvarstagandet från dessa och här finns stora förväntningar på att kyrkan tar ansvar som aktör. Svenska kyrkan är i dag den klart största organisationen inom denna sektor.

POSK vill verka för att församlingar och pastorat noga följer denna utveckling och utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet. Exempel på detta är verksamhet inom förskola, fritidsgård, hemtjänst och boenden av olika slag. POSK anser att även begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension. Begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör därför vara tillåten.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Det är fortsatt en angelägenhet för kyrkan att, när det finns förutsättningar, själv bedriva sådan verksamhet. För verksamhet som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna organisatoriska former som inte riskerar att sådan verksamhet sammanblandas med och urholkar de lokala enheternas ekonomi. Sådana verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

Inga kommentarer: