10 juli 2012

Volontäråret i graven

Blir av Martin Garlöv uppmärksammad på vad som står på Svenska kyrkans intranät:
Hittar på Svenska Kyrkans intranät, 28 juni 2012:

"Efter en tids utvecklingsarbete har Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga beslutat att lägga ner Volontäråret som nationellt program. Istället arbetar vi vidare med att skapa nya möjligheter för unga människor att göra praktik i församlingar i Svenska kyrkan.

Från och med höstterminen 2012 kommer vi alltså inte att erbjuda några volontärplatser varken i Sverige eller utomlands.

För mer information kontakta Lisa Trovik, Sigtuna folkhögskola, Enheten för samverkanskurser och konferenser
08-592 582 28 alt. 072-165 70 08

Ett stort tack till alla som på olika sätt varit engagerade i Volontäråret och gett många unga människor en erfarenhet för livet!" 
Volontäråret har vi pratat om här förut på bloggen. 
23 Apr 2012

POSK skriver i sin vision och program:
Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas. POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva tjänst. 
Hannah Kroksson, vice ordförande i Svenska Kyrkans Unga skriver i ett brev till oss och berättar om beslutet och om det nya projektåret som ordnas istället:
De sista raderna jag nu ska formulera innan semestern rör något som ligger många av oss väldigt nära. Den 24 april fattade Kyrkostyrelsen beslut om att lägga ner Volontäråret. Det var inte ett beslut som vi i Svenska Kyrkans Unga blev överraskade över – beslutet var en ren formsak i en utveckling som pågått under flera år. Vad är det då som egentligen har hänt – och vart vill vi?

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har under flera år bedrivit Volontäråret som ett nationellt praktikprogram. Verksamheten har funnits sedan 1968 i lite varierande former. Vi har värderat Volontäråret högt och kan se att det varit ett viktigt bidrag till vår kyrka.

Att som ung få chansen att komma ut i en ny församling och upptäcka nya sätt att vara Svenska kyrkan är viktigt. Här får den unga volontären upptäcka och dela kristen tro, på ett sätt som är oerhört givande både för volontären och församlingen.

Det är otroligt många som efter Volontäråret stolt deklarerat att de nu ser fram emot ett arbetsliv i vår kyrka. Svenska kyrkan har på det viset fått medvetna medarbetare. Att året även fungerat av-rekryterande för de som finner sitt kall någon annanstans har varit minst lika viktigt.

Under 2008 avslutade Svenska Kyrkans Unga ett treårigt utvecklingsprojekt för Volontäråret. Vi hade under åren identifierat ett par utvecklingsområden och vi ville bland annat få en tydligare validering för volontärerna. Samtidigt stod vi i enorma besparingstider på grund av minskade bidrag ifrån Ungdomsstyrelsen. Volontäråret har haft en heltidsanställd handläggare som arbetsletts av Svenska Kyrkans Unga. Inför varje år har en budget fastslagits, finansierad till 90 % av Svenska kyrkan och till 10 % av oss. På grund av våra minskade medel genomförde vi en omorganisering där vi tvingades dra in på tjänster och vi upptäckte snart att detta också påverkade Volontäråret. Tidigare har det funnits mer administrativt stöd runt den handläggare som arbetade. När vi sökte utökat stöd hos Svenska kyrkan möttes vi av en vilja att lägga ner den nationella verksamheten och istället fokusera på de volontärer som var utspridda i Europa. Dessa platser har aldrig varit den primära verksamheten för Svenska Kyrkans Unga. I det läget påbörjade vi fajten för ett praktikprogram i våra församlingar.

Sedan 2008 har flera av våra medlemmar och församlingsanställda i Svenska kyrkan kämpat för att bevara Volontäråret. Efter att vi fått ett tydligt nej från Kyrkokansliet gick vi vidare med ambitionen att utveckla ett nytt praktikprogram som passade de båda huvudmännens idéer. Då påbörjade vi det utvecklingsprojekt som idag kallas Medarbetarprogrammet.

I Medarbetarprogrammet har Svenska Kyrkans Unga arbetat aktivt med att plocka russinen ur kakan Volontäråret. Vi har strävat efter att få med de utvecklingsidéer vi har haft för Volontäråret och samtidigt hitta ett program som Svenska kyrkan på nationell nivå vill vara med och stötta. Turerna kring vad detta egentligen innebär har varit många. Vi har under utvecklingsarbetet pratat med många för att tillsammans hitta ett nytt bra program. Stiften kommer i Medarbetarprogrammet att få ett större ansvar än tidigare. Därför har dialogen med dem varit extra viktig och vi har bjudit in till samlingar som kommit att påverka våra prioriteringar. För Svenska Kyrkans Unga är fortfarande det primära målet att kunna erbjuda unga människor praktik i svenska församlingar där de får upptäcka och dela kristen tro.

Den 24 april i år valde slutligen Kyrkostyrelsen att starta medarbetarprogrammet som ett fyraårigt pilotprojekt för unga engagerade i Svenska kyrkan. Uppdraget att genomföra projektet har gått till Sigtuna folkhögskola, där Svenska Kyrkans Unga är en av tre huvudmän. De har anställt en projektledare som till att börja med kommer att arbeta halvtid. I augusti startar arbetet med att i nära samarbete med ett par stift göra projektet känt, rekrytera församlingar och studenter och att utveckla kursupplägget. Första året ägnas åt förankring, förberedelser och rekrytering. Den första av tre utbildningsomgångar startar hösten 2013. I grunden är det en folkhögskoleutbildning på distans med tyngdpunkten på arbetsplatsförlagd utbildning i församling.
Information sprids nu om vårt nya program, och detta är ett utdrag ur den informationen: 

Utbildningen riktar sig till personer mellan 18 och 30 år som inom ramen för en folkhögskoleutbildning vill bearbeta frågor som relaterar till medarbetarskap inom Svenska kyrkan. Utbildningen är tänkt för den som vill ta ”ett steg till” efter att exempelvis  ha varit ideell ledare i kyrkan. Utbildningen pågår i tio månader och är till största delen förlagd i någon av Svenska kyrkans församlingar. De församlingar som deltar i projektet får, förutom en ung driftig medarbetare, även en utbildning för den som ska vara handledare, arrangerad av Sigtuna folkhögskola, och möjlighet att få ett projekt genomfört i verksamheten.

De unga medarbetarna får kunskap om Svenska kyrkans identitet, uppdrag och organisation samt fördjupad kunskap om Svenska kyrkan som aktör i det civila samhället. De får samtidigt möjlighet att fördjupa sin kristna tro.

Projektmetodiken är central i utbildningen och deltagarna genomför projekt i församlingarna. Under utbildningen fungerar Sigtuna folkhögskola som en mötesplats för deltagarna, med regelbundna fördjupningstillfällen. På Sigtuna folkhögskola finns en projektledare som tillsammans med andra lärare på folkhögskolan fungerar som kursledare.

Sigtuna folkhögskola:
www.sigtunafolkhogskola.se
Kontaktperson: Lisa Trovik, Enheten för samverkanskurser och konferenser
08-592 582 28 alt. 072-165 70 08

Svenska Kyrkans Unga vill fortsätta att genom dialog utveckla Medarbetarprogrammet så att vi får ett bra praktikprogram. Under juli månad packar vi ihop Volontäråret och tjänsten som Handläggare för volontäråret avslutas. Hör gärna av dig med tankar och synpunkter till oss, så återkommer vi när vi är tillbaka efter semestern.

Johan Berkman
Förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
Johan.berkman@svenskakyrkan.se

Hannah Kroksson
Vice förbundsordförande Svenska Kyrkans Unga
Hannah.kroksson@svenskakyrkan.se

 

Inga kommentarer: