9 juli 2012

Begravningsbyråer i Svenska kyrkan

Överklagandenämnden har återigen sagt att det inte är OK att driva begravningsbyråer i en församling. Nu är det Knivsta pastorat som fått nej.

SverigesRadio.se Knivsta pastorat kan komma trotsa kyrkan>>
Memento: Rättslaget klarlagt>>

Frågan har varit uppe förut när två församlingar i Västerås stift startade och ville starta begravningsbyrå.

Per Eckerdal gjorde en utredning 2009, "Arbetsformer i förändring. SKU 2009:2" där han sa att det inte fanns några formella hinder för att bedriva begravningsbyråer.
Men han tyckte det var bra om det skedde inom församlingens gränser.

Fonus MyNewsdesk: Domkapitlet upphäver beslut om begravningsbyrå (Västerås stift)>>
Västanfors-Västervåla: Församling kan bedriva näringsverksamhet>> Kyrkans Tidning: Inga formella hinder för att bedriva begravningsbyråer>>

Varför överklagandenämnden fortfarande ger sig på begravningsbyråer är för mig en gåta.

I POSKs vision och program har vi skrivit mycket tydligt vad vi tycker om den här frågan:
Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Det finns nu möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och därigenom möta människor i nya sammanhang. Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har slutit en överenskommelse med organisationer inom den ideella sektorn i syfte att underlätta och öka det samhälleliga ansvarstagandet från dessa och här finns stora förväntningar på att kyrkan tar ansvar som aktör. Svenska kyrkan är i dag den klart största organisationen inom denna sektor.

POSK vill verka för att församlingar och pastorat noga följer denna utveckling och utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet. Exempel på detta är verksamhet inom förskola, fritidsgård, hemtjänst och boenden av olika slag. POSK anser att även begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension.  Begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör därför vara tillåten.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Det är fortsatt en angelägenhet för kyrkan att, när det finns förutsättningar, själv bedriva sådan verksamhet. För verksamhet som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna organisatoriska former som inte riskerar att sådan verksamhet sammanblandas med och urholkar de lokala enheternas ekonomi. Sådana verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

1 kommentar:

Mats Rimborg sa...

Finns det någon som bryr sig om vad Överklagandenämnden tycker längre? De har ju gjort bort sig så många gånger nu att det är svårt att tro det. Samtliga kyrkomötesledamöter, speciellt de i dess valberedning, som lät nämnden sitta kvar i stort sett oförändrad denna mandatperiod borde skämmas, för det är deras fel att problemet inte löstes efter förra periodens upprepade bevis på nämndens inkompetens.