22 juni 2011

Visby och ersättning


De senaste dagarna har diskussionen om Visby stift och den kyrkoantikvariska ersättningen varit aktuell. Jag skrev om det här>> och här>>

Att det inte har skötts helt korrekt, det verkar alla inblandade vara helt överens om. Det har inte skett av någon illvilja eller för att försöka förskingra pengar, utan helt enkelt i ett försök att vara smidig och i stor naivitet.

Hela Gotland skriver:
Både företrädare för kyrkan och länsstyrelsens kyrkoantikvarie Joakim Hansson stämmer i stort sett in i den beskrivning som ges i revisorsrapporten om hanteringen av bidragen till vården av kyrkorna på Gotland. Alla är överens om att det inte är bra att länsstyrelsen sitter på flera stolar i beslutsprocessen.
(…)
Joakim Hansson har en förklaring till att Domkyrkoförsamlingen kunde läsa om att det utfärdats tillstånd till projekt som de inte ens hade ansökt om. Vid de tillsynsbesök som görs i kyrkorna noterar man det som bör åtgärdas.

- Att länsstyrelsen sedan beslutar att de får genomföras betyder inte att de måste genomföras. Vi har försökt att vara obyråkratiska, säger Joakim Hansson.

Kyrkostyrelsen hade uppe ärendet förra veckan, där man också beslutade om den kyrkoantikvariska ersättningen.
Du kan läsa pressmeddelandet om detta här Miljoner till skyddade kyrkor>>

(uppdaterad kl 18.30.
Kyrkans Tidning: Oberoende granskning pekar på flera systemfel i Visby stift>>
där hittar du också den oberoende rapporten)

Ärkebiskopen tar upp ärendet på sin blogg>> och skriver:
Kyrkostyrelsen fastställde också belopp för den kyrkoantikvariska ersättningen som ska gå ut till stiften. Visby domkyrkoförsamling har själv larmat om att det i ett fall inte gått rätt till där. Pengar har för flera år sedan betalats ut till åtgärder som ej genomförts, inte ens påbörjats, pengar som sedan återbetalats. Under hanteringen har det gjorts intyganden som inte stämmer med verkligheten. I väntan på att hanteringen säkras väljer kyrkostyrelsen att lämna över ärendet till polisen för utredning och att enbart ge medel för att Visby stift ska kunna förbättra sin egen antikvariska kompetens och inte vara så beroende av länsstyrelsen. Alla led inom Svenska kyrkan verkar vara överens om tagen. Ingen tjänar på att hörn rundas i sådana här fall.
Det skall alltså bli en polisanmälan. Det finns ingen som helst misstanke på att någon stoppat på sig pengarna för egen vinning, utan det handlar bara om hanteringen.

Hela Gotland: Slarv stryper bidrag>>

På intranätet står att läsa under rubriken: 460 miljoner i kyrkoantikvarisk ersättning till stiften 2012

Granskning av projekt i Visby
I beredningen av 2012 års ram har fokus i höggrad legat på att detaljgranska vissa stift eller olika typer av åtgärder. Detta är ett led i det pågående kvalitetsarbete som sker i syfte att utveckla och stärka handläggning, uppföljning och analys av kyrkoantikvarisk ersättning.

Under våren 2011 har kyrkokansliet låtit utföra en granskning av intern styrning och kontroll avseende kyrkoantikvarisk ersättning inom Visby stift. I granskningen har det framkommit att det finns allvarliga brister i samtliga led av hanteringen av ersättningen.

väntan på att nödvändiga åtgärder genomförs så att arbetet med ersättningen sker i enlighet med gällande villkor avslås därför, med ett undantag, samtliga ansökningar om kyrkoantikvarisk ersättning från Visby stift till Kyrkostyrelsen för år 2012.

Undantaget är stiftsprojektet "Kyrkoantikvarisk kompetens på stiftskansliet". Den beviljas halva kostnaden, 400 000 kronor. Dessa medel bör användas för den kvalitetsförbättring som behövs för att Visby stift och de ekonomiska enheterna ska kunna åtgärda brister och i fortsättningen kunna tilldelas kyrkoantikvarisk ersättning.
Rambeloppets storlek baseras på regeringens förslag till långtidsbudget.

Den kyrkoantikvariska ersättningen är nödvändig för att Svenska kyrkan skall kunna bevara den kulturskatt som alla våra kyrkor är. Tyvärr är det ett komplicerat och krångligt system för hur bidragen skall sökas och hanteras. Jag hoppas verkligen att Visby stift, med hjälp av sin nya stiftsantikvarie kan få ordning på hanteringen och att stiftet och länsstyrelsen kan fortsätta sina arbeten med bevarandet av Gotlands alla kyrkor.

Ur POSKs handlingsprogram:

Våra kyrkor och kyrkogårdar är viktiga kulturarv. Svenska kyrkan har också tillgångar i form av jord, skog och värdepapper. Vi vill genom en klok förvaltning av kyrkans egendom och ekonomiska medel bevara dessa värden och skapa förutsättningar för en aktiv församlingsverksamhet.

Inga kommentarer: