14 dec. 2010

Tips från Livet i Svenska kyrkan

På bloggen Livet i Svenska kyrkan, berättar Martin Garlöv om roliga och positiva saker som händer i Svenska kyrkan. Idag hittade jag en bloggpost där som handlade om en uppsats som han hittat.

Att organisera med känsla : en fallstudie av hur en intern organisation inom Svenska Kyrkan, och dess problem, kan förstås.

Martin skriver om uppsatsen:
Åsa Magdalena Rydhard kommer fram till att ett pastorat, en församling är en kyrklig organisation som utgör ett emotionellt nätverk med - vad hon kallar - en gestaltande verksamhet som verkar likt en metafor för sina medlemmar men också för samhället i stort. Pastoratets unika karaktär som emotionellt nätverk är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med management. Det påverkar valet av metoder i arbetet med organisationsutveckling, ledarskap och kommunikation.
Läs hela bloggposten här>>

Utan att ha läst hela uppsatsen kommer jag att tänka på min bloggpost om "Är kristna mer lyckligare?", där amerikanska forskare kommit fram till att kristna är lyckligare, men att detta inte berodde på deras tro utan på det sociala nätverk man finner i sin församling och sin gemenskap. Läs bloggposten här>>

Bilden är lånad från Umeå webbsida och har inget med texten att göra.

Så här säger POSK om rekrytering och utbildning:

Utbildningarna till tjänst i kyrkan ska tillföra den kompetens som församlingarna behöver för att fullgöra sitt uppdrag att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Svenska kyrkans anställda måste ha en god teoretisk och praktisk utbildning. POSK anser att teori och praktik behöver integreras mer med varandra och delar av utbildningarna bör vara gemensamma. Diakonvigning är ett uttryck för viljan till livslång tjänst i kyrkan. Svenska kyrkans diakonutbildning bör öppnas för fler yrkesgrupper inom kyrkan.

Svenska kyrkan måste bli bättre på att rekrytera kandidater för tjänst inom kyrkan. Den gudstjänstfirande församlingen är den naturliga basen för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Programmet Volontär i Svenska kyrkan är ett sätt att låta unga människor pröva tjänst. Det är avgörande för rekryteringen av kyrkomusiker att ungdomar tidigt uppmuntras och får möjligheter att musicera. Därför bör kyrkomusikernas tjänster också innefatta instrumentalundervisning. Rekryteringen måste förstärkas för att undvika att det uppstår brist på kvalificerade kyrkomusiker i Svenska kyrkan.

Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika kompetensområdena måste ha en hög yrkeskompetens och kunna verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt.

Såväl kyrka som samhälle är stadda i ständig förändring och därför anser POSK att en ny utbildningsorganisation också bör innefatta möjligheter till kontinuerlig fortbildning för alla.

Inga kommentarer: