31 okt. 2012

En verktygslåda och satsning i lokalpressen

Jag läser på Svenska kyrkans intranät (du vet väl om att om du är förtroendevald så har du möjlighet att också få inloggning till intranätet? Hör med din församling eller ditt stift så hjälper de dig) följande artiklar om kyrkovalet.


Dels är det i Härnösands stift, där informatör Hans-Åke Grinde i Brunflo kyrkliga samfällighet berättar om sin annonssatsning för att locka nomineringsgrupper.

Svenska kyrkans intranät: Jämtar mobiliseras i kyrkovalet>>

Jämtar mobiliseras i kyrkovalet

[2012-10-29 23:40]

I Brunflo kyrkliga samfällighet har just informatören annonserat för att mobilisera nomineringsgrupper.
- Valnämnden är klok och har redan begärt annonsering i lokalpressen i jakt efter engagerade församlingsbor inför valet, säger Hans-Åke Grinde, informatör i samfälligheten.

Valnämnden i samfälligheten har haft sitt första möte, men själva valarbetet är i sin linda.
  - Vi ska kommunicera mångfalden i Svenska kyrkan. Allt det som inte syns utanför kyrkan. Att vi har en omfattande diakonal verksamhet och tillika stor barnverksamhet, säger Hans-Åke Grinde.
   Samfälligheten består av fem församlingar, förutom Brunflo, Ängsmon, Lockne, Marieby och Näs församlingar. Brunflo församling, som också består av stadsdelen Torvalla i Östersund, hade det sämsta resultatet i stiftet under kyrkovalet 2009. Valdeltagandet var under tio procent.
  Övriga församlingar gick det bättre för. De är relativt små med en högre grad av vallojalitet och folk känner bättre till vilka som sitter i kyrkoråden, menar Hans-Åke Grinde.
  - Jag tycker vi gjorde en hyfsad bra insats med mer marknadsföring av valet 2009, jämfört med 2005. Ändå tappade vi i Brunflo. Men å andra sidan har vi lägre andel kyrkotillhöriga där, speciellt i Torvalladistriktet, förklarar han.

Personligt tilltal
Arbetet inför 2013 går litet trögt, men en valstrategi börjar formuleras och budgeten för valnämnden är 150 000. I den ska även tryckning av valsedlar och ersättning till valförrättare rymmas.
  - Valet handlar rätt mycket om löpande internkommunikation, understryker Hans-Åke Grinde. Inför förra valet hade vi t ex en idébank där personalen kunde bidra med spännande idéer.
  Till satsningarna för 2013 hör en 12-sidig valbilaga i församlingstidningen "Hela livet! som kommer som bilaga i magasinet Amos . Bilagan ska bl a ge nomineringsgrupperna bra utrymme och inte bara spegla deras program utan ha ett personligare tilltal och mer lokal förankring. I alla kommande nummer av församlingstidningen kommer det att puffas för valet.

Roland Asplund
Kyrkoval 2013
Sen är det en artikel där kyrkokansliets kyrkovalsavdelning berättar att en verktygslåda håller på att ställas samman - liknande den som fanns tillgänlig inför förra valet 2009. Verktygslådan kommer att innehålla artiklar, annonser och bilder som går att använda i församlingarna och stiften när man sprider information om kyrkovalet.

Svenska kyrkans intranät: Verktyg för vinnande val>>

Verktyg för vinnande val

[2012-10-29 22:07]

Även till 2013 års kyrkoval erbjuder nationella nivån en verktygslåda full med nedladdningsbara annonser, trafikreklam, bilder, artiklar etc för församlingar och stift.
Syftet är att skapa en gemensam och enhetlig extern kommunikation i kommande kyrkoval.

Verktygslådan planeras vara färdig och ligga på intranätet i december.
  - Vi uppdaterar verktygslådan från valet 2009 med bl a nya collagebilder som visar livet  i Svenska kyrkan och dess verksamhet. Vi fick en god respons på verktygslådan från församlingarna i förra valet, berättar Maria Svensk, informatör på nationell kommunikation,
  Röstkorten ska samspela med verktygslådan och kännas igen från föregående val. De ska informera om vad kyrkan gör och vad man kan påverka.  Det blir även valkommunikation i rikstäckande medier från nationell nivå. Tanken är att stift och församlingar följer upp med mer lokalanpassad information.
2013 startar kommunikationsåret
2013 är också starten på det s k kommunikationsåret, en ambitiös informationssatsning varje år från nationell nivå, som kyrkostyrelsen har beslutat om. 
Kommunikationsåret nästa år kan man se som den strategiska delen i kyrkovalet, som ligger före den taktiska om själva valet. Det blir en bred kommunikation med kyrknära teman, möjligen  ”bön” under våren och ”kulturarv” under sommaren i kanaler som fackpress, rikspress och kanske TV.
    - Kulturarvsfrågorna är ett av de viktigaste motiven för medlemskap. Det kan vi se i Jonas Bromanders medlemsundersökning från 2010. Så varför inte också lyfta kulturarvet i kyrkovalet? föreslår Maria Svensk. 

Roland Asplund
Kyrkoval 2013

Det här är något som vi i POSK måste komplettera med vår egen information. Kyrkokansliet, församlingarna och stiften kan bara berätta OM att det är kyrkoval, VAR det är och HUR det går till. Men vi i nomineringsgrupperna måste tala om VAD VI VILL.

POSK har sin Vision och sitt program klart sedan i maj i år. Nu jobbas det i stiften och på lokalplanen med de lokala programmen. Allt grundat på det gemensamma programmet.

Och ni som sitter förtroendevalda i församling. Hur ser församlingens gemensamma satsning ut inför kyrkovalet? Har ni avsatt pengar? Planerar ni någon debatt, torgmöte, informationskväll för församlingen? Hur kommer valdagen att se ut i er församling? Kommer ni att utnyttja tillfället när det kommer extra mycket människor till församlingen att göra en FestiVALdag?

Inga kommentarer: