13 juli 2012

Ett gott åldrande

Tidningen Dagen skriver om ett forskningsprojekt i Umeå som just nu kallas 85+. Forskarna har bland annat upptäckt att andlighet är en viktig ingrediens för ett gott åldrande.
Dagen: Kristen tro ger ett gott åldrande>>
En av de andra forskarna som har arbetar med projektet Umeå 85+ och som, tillsammans med Berit Lundman och Astrid Norberg, har varit redaktör för boken "Det goda åldrandet" är medicine doktor Regina Santamäki Fischer. Hon har bland annat studerat äldres upplevelse av tröst och det har visat sig att många äldre människor snarare lever i tröst än att de får tröst vid speciella tillfällen. Det omvända gäller för yngre människor.
Att kyrkan kan spela en viktig roll i sammanhanget är helt klart. Intervjuerna i Umeå 85+ visar att många äldre betonar det värdefulla med att vara medlem i en kyrka där man, till skillnad mot i exempelvis en bridge- eller golfklubb, inte behöver prestera något.

Kyrkorummet viktigt

- Många säger "Jag har ju församlingen". Det är också många som pratar om hur viktigt själva kyrkorummet är, det går inte att jämföra med en enkel andakt på sjukhuset eller på äldreboendet, säger Berit Lundman.
Det här är intressant tycker jag. Och alarmerande. Vad händer de de yngre generationerna, som fortfarande inte har funnit Jesus? Som inte har någon tro utan fortfarande söker?

Vi vet att vi har en gigantiskt uppgift framför oss som kyrka. Att visa på Jesus som vägen till Gud och evigt liv. Forskningen visar bara ytterligare hur viktigt detta är.

Jag tror också att Svenska kyrkan ska vara aktiv i den sociala ekonomin och erbjuda äldreboenden och gemenskapsboenden där det finns möjlighet till aktivt andligt liv för dem som vill.

Här gäller det att stora församlingar eller pastorat arbetar tillsammans. Vi har alla möjligheter att göra ett mycket gott jobb!

Ur POSKs vision och program:

Svenska kyrkans sociala roll

Vi lever i ett samhälle som snabbt förändras. Det finns nu möjligheter för Svenska kyrkan att på ett nytt sätt vara aktör i samhället och därigenom möta människor i nya sammanhang. Staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har slutit en överenskommelse med organisationer inom den ideella sektorn i syfte att underlätta och öka det samhälleliga ansvarstagandet från dessa och här finns stora förväntningar på att kyrkan tar ansvar som aktör. Svenska kyrkan är i dag den klart största organisationen inom denna sektor.

POSK vill verka för att församlingar och pastorat noga följer denna utveckling och utifrån sitt uppdrag som kyrka överväger på vilket sätt man kan ta ansvar och finnas närvarande i samhällslivet. Exempel på detta är verksamhet inom förskola, fritidsgård, hemtjänst och boenden av olika slag. POSK anser att även begravningsbyråverksamhet har en naturlig anknytning till församlingens grundläggande uppgift med dess diakonala och liturgiska dimension.  Begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör därför vara tillåten.

Svenska kyrkan har en lång tradition av engagemang inom bland annat sjukvård och skola. Det är fortsatt en angelägenhet för kyrkan att, när det finns förutsättningar, själv bedriva sådan verksamhet. För verksamhet som kräver större investeringar och mycket personal bör man finna organisatoriska former som inte riskerar att sådan verksamhet sammanblandas med och urholkar de lokala enheternas ekonomi. Sådana verksamheter bör därför normalt bedrivas organisatoriskt fristående från, men i nära samverkan med församlingar och pastorat.

Inga kommentarer: