11 juni 2012

Nytt forskningsprojekt om prästers tolkning av tro

Från Mynewsdesk får jag nyheten att Svenska kyrkan ska starta ett nytt forskningsprojekt. Projektet ska handla om hur prästerna i Svenska kyrkan tolkar delar av kristen troslära, framförallt frågor om Jesu uppståndelse, de dödas uppståndelse och försoningsläran och synen på under.

Det verkar ju vara ett mycket spännande projekt (även om jag kanske hade önskat att det hade fått ett annat arbetsnamn än "Om prästers trostolkning".)

Frågan är vad som händer efter projektet. Kommer det att bli en uppsträckning? Utgallring? Eller ska vi skriva om våra bekännelsedokument? Kommer det att finnas ett "rätt" och ett "fel" och vad är facit? Jo, jo - jag vet att vi har bibeln - men det är ju just den som vi ibland tolkar så olika…

2014 ska undersökning vara färdig.

Nytt forskningsprojekt om prästers trostolkning

2012-06-11 
Nytt forskningsprojekt om prästers trostolkning
Svenska kyrkans forskningschef Anne-Louise Eriksson. Foto: Magnus Aronson/IKON.
Hur tolkar dagens präster kyrkans tro och lära? Svenska kyrkans forskningsenhet sätter till hösten igång ett nytt forskningsprojekt med fokus på spänningen mellan tro och vetenskap i vissa frågor.

Syftet med undersökningen, med arbetsnamnet ”Om prästers trostolkning”, är att få klarhet i hur präster tolkar delar i kristen troslära som tycks särskilt utmanade av naturvetenskapen idag. Det gäller framför allt frågor om Jesu uppståndelse, de dödas uppståndelse, försoningsläran och synen på under.

– Mitt intryck är att det både bland kristna och icke-troende finns väldigt bestämda uppfattningar om vad kristna faktiskt ”ska tro”. Men så fungerar det ju inte, säger Anne-Louise Eriksson, Svenska kyrkans forskningschef.

– Vi kristna tänker och tolkar de kristna berättelserna på många olika sätt. När jag nyligen analyserade ett antal predikomanuskript var det påfallande ofta omöjligt att avgöra hur bokstavligt eller bildligt prästerna tolkar till exempel berättelsen om den tomma graven. Det gjorde mig väldigt nyfiken! Dels på hur de tolkar ett sådant bibelställe som tycks motsägas av dagens vetenskap, och dels på varför de uttrycker sig så försiktigt eller öppet, beroende på hur man ser det.

Anne-Louise Eriksson betonar att kristen tro naturligtvis är mycket mer än att omfatta ett antal trosutsagor. Undersökningen gör därför inte anspråk på att fånga in ”kristen tro” i en allmän bemärkelse utan fokuserar områden där spänningen mellan tro och vetenskap kan kännas som störst idag, och blir till sin karaktär främst beskrivande.

Anonymiteten säkras
Undersökningen genomförs i två steg:
1) En webbaserad enkät som skickas till samtliga präster i församlingstjänst, ca 3500 personer. Svaren avidentifieras och anonymiteten skyddas genom att tekniskt göra det omöjligt att se vilka svar en enskild individ gett.

2) Ett tiotal djupintervjuer. Anonymiteten säkras bland annat genom att ingen annan än forskaren vet vilka som intervjuas och att intervjuerna raderas när studien är avslutad.
Resultaten kommer att redovisas i bokform våren 2014.

Uppdaterad 2012 06 11
Kyrkans Tidning: Prästers trostolkning ämne för nyt forskningsprojekt>>

Inga kommentarer: