8 juni 2012

Nytt avtal klart för kyrkans anställda

För oss som är förtroendevalda och har ansvar för vår personal så är avtalsrörelsen viktigt.

Nu meddelas av avtalet är klart och på Svenska kyrkans intranät står det att läsa:

Ett nytt kollektivavtal för Svenska kyrkans 22 000 medarbetare är klart. Avtalet innebär ett lägsta löneutfall på 2,6 % för alla förbund utom Kommunal där utfallet är 650 kronor. Avtalet löper till den 31 mars 2013.

Efter långa förhandlingar har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och motparterna Kyrkans Akademikerförbund, Vision, Svenska Kommunalarbetareförbundet och Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund enats om ett nytt ettårigt avtal.
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd har inte skrivit på avtalet men samtalen mellan oss fortsätter i positiv anda. Vi har en del avtalstekniska frågor kvar att lösa för deras medlemmar.
Avtalet gäller för perioden 1 maj 2012 t.o.m. 31 mars 2013. Löneöversynen är dock densamma som tidigare år, den 1 april. Löneökningsnivån blir 2,6 %, förutom för Kommunal där den är 650 kronor, vilket är i nivå med rådande riktmärken i övriga avtalsområden.
En viktig reform i det nya avtalet är att löneskyddet vid förflyttning av arbetstagare av organisatoriska skäl nu har begränsats. Detta är av vikt med tanke på de organisationsförändringar kyrkan står inför med förändringar på chefsnivå. För arbetsgivarna innebär det besparingar och att de grundläggande principerna för lönesättning i löneavtalet kan följas.
Beträffande arbetstidsregleringen för kyrkomusiker är vi långt framme i förhandlingarna med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Vi har goda förhoppningar att nå en överenskommelse i schemaläggningsfrågan som är en högt prioriterad fråga för våra medlemmar.

Pressmeddelande från fackföreningen Vison: Nytt avtal klart i Svenska kyrkan>>
Pressmeddelande från fackföreningen KyrkA: Avtal klart för anställda i Svenska kyrkan - kortare arbetstid för präster>>

Detta är alltså vad vi som arbetsgivare har att förhålla oss till under det kommande året.

Ur POSKs vision och program:

Anställda och förtroendevalda

Svenska kyrkan har många anställda och ska vara en bra arbetsgivare som erbjuder god arbetsmiljö. Till en god arbetsmiljö hör en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter. Det är viktigt att klargöra rollfördelningen mellan anställda och förtroendevalda och mellan kyrkoherdar och andra arbetsledare.

Kyrkoherden är chef för alla anställda i församlingen eller pastoratet och därför ställs höga krav på kyrkoherdens kompetens, lämplighet och förmåga att delegera. Förhållandet mellan kyrkoherden och övriga i kyrkorådet ska präglas av ett gemensamt ansvarstagande och insikt om skillnaden mellan styrelse- och chefsuppgifter. I vissa frågor har kyrkoherden ett självständigt ansvar genom vigningstjänsten. POSK anser att det är viktigt med kunskap om och respekt för varandras roller, delaktighet och inflytande.
Kyrkans Tidning: Arbetsmiljö i fokus i nytt fackligt avtal>> 
MyNewsDesk: Ettårigt avtal för Svenska kyrkan>> 
Uppdaterad 2012 06 11 Dagen: Nytt avtal ger kortare arbetstid för präster>>

Inga kommentarer: