30 apr. 2012

Biskopsbrev om hur vi möter andra andra religioner i kyrkliga handlingar

Biskoparna har skrivit ett nytt biskopsbrev meddelas det från kyrkokansliet. Så här skriver kansliet i ett pressmeddelande:
Svenska kyrkans biskopar skriver i ett nytt biskopsbrev om hur kyrkans representanter kan vara öppna i möten med människor i ett mångreligiöst sammanhang, och samtidigt förankrade i sin egen identitet. Biskopsbrevet ”De kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext” skickas nu ut till alla Svenska kyrkans församlingar och präster.


Biskopsbrevet ersätter det 20 år gamla brevet ”De kyrkliga handlingarna i mötet med invandrare” (1992). Fokus ligger på de trossamfund som kommit till Sverige med de senaste decenniernas invandring. Äktenskap över religionsgränserna har blivit vanligare, dopbarn kan ha föräldrar som tillhör olika traditioner etc, och innebär allt fler möten med människor som är förankrade i andra trostraditioner och kulturmönster.

Biskoparna konstaterar att riten är stark och betydelsefull, men att människors tolkning av det som sker i riten varierar. När någon av dem som den kyrkliga handlingen berör har en annan religiös tradition kommer nya frågeställningar in i samtalet. Därför är det nödvändigt med ett varsamt och pastoralt handlande från kyrkans sida, menar biskoparna:

”Vid de kyrkliga handlingarna i en mångreligiös kontext behöver vi som företräder Svenska kyrkan vittna om vår tro, utföra det som är förenligt med vår kyrkas bekännelse, visa öppenhet och omsorg om de människor som kommer ur en annan trostradition samt vara gränsöverskridande men inte gränslösa” (ur slutordet).

Utöver ett kapitel vardera för respektive kyrklig handling innehåller biskopsbrevet också två kapitel med rubrikerna ”Förändringar i det religiösa landskapet” och ”Övergripande teologiska och pastorala resonemang” – bl a kriterier till vägledning för gott pastoralt handlande – samt tips för vidare läsning.

Biskopsbrevet, som finns i sin helhet (pdf) på www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet, trycks i 12 000 exemplar och skickas till alla Svenska kyrkans församlingar samt präster. Det skickas dessutom till ekumeniska och interreligiösa kontakter.

Men du behöver inte vänta på att få brevet till din församling. Du kan läsa det redan nu här:

Jag har inte hunnit läsa det ännu, men ska försöka göra det så snart som möjligt.

Ut POSK program:
Svenska kyrkan är en episkopal kyrka, det vill säga är indelad i stift med biskopar som ledare. I Svenska kyrkan har biskopen en särskild funktion för enheten inom stiftet och som förbindelselänk mellan stiftet, Svenska kyrkan på nationell nivå och den världsvida kyrkan. Tillsynen över att församlingar, präster och diakoner verkar i enlighet med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära ligger på biskop och domkapitel.

Biskop och stiftsstyrelse har att främja församlingarna i deras uppgift. POSK vill verka för att stiften lyhört uppfattar församlingarnas behov och främjar deras liv. Stiften ska inspirera till uthållighet i vår tid med en vikande traditionell kyrklighet men ett ökat andligt intresse. Församlingarnas självklara närvaro i människors viktiga livssituationer är betydelsefull.
(…)
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.
Uppdaterad 2012 05 02
Kyrkans Tidning: Öppenhet gäller i mötet med invandrare>>

Inga kommentarer: