13 dec. 2011

SKUT - det blidde en… koloss?

Från Bertil Persson - POSKs ersättare i kyrkostyrelsen får vi följande rapport om ärendet med Svenska kyrkan i utlandet och det nya utseendet på rådet som ersätter nämnden.

Den minnesgode kommer ihåg att frågan var uppe på kyrkomötet. Det var en skrivelse från kyrkostyrelsen (samt två motioner, ett betänkande och läronämndens yttrande, du hittar alla handlingar här>>)

Då skriver Bertil Persson följande i sin rapport:
Säg den glädje som vara beständigt. Vi reste hem från årets kyrkomöte och kände att kyrkomötets beslut om utlandskyrkan till slut blev ganska bra, nej riktigt bra. I det nya rådet, som ersätter SKUT-nämnden, ska enligt KM:s beslut ingå biskopen i Visby stift och minst två ledamöter som representerar utlandsförsamlingarna. Och det var tydligt att en starkare koppling till kyrkostyrelsen (jämfört med nuvarande nämnd) skulle åstadkommas.

Cirkusen började redan i AU där man till slut stannade för att det behövdes en övergångslösning för resten av mandatperioden när det gäller rådets sammansättning. M-gruppen var mycket angelägen om att nuvarande ledamöter skulle få sitta kvar perioden ut och AU enades om att rådet skulle under dessa år bestå av 13 ledamöter (biskopen, 8 från nuvarande nämnd, 2 från utlandskyrkan och 2 från kyrkostyrelsen). För nästa mandatperiod verkar alla vara överens om att rådet ska bestå av 9 ledamöter inkl. biskopen och utlandsförsamlingarnas representanter.

Men M-gruppen nöjde sig inte med detta utan föreslog vid sittande bord att även nuvarande ersättare i SKUT-nämnden skulle få vara kvar under resten av mandatperioden. Märkligt nog (för mej) hade man gjort upp om detta med S-gruppen i förväg. Och dessa grupper gick alltså ifrån vad man sagt i AU. Och man fick med sig Kr och Fisk (som dock inte har någon rösträtt i kyrkostyrelsen). Det är lätt att argumentera emot detta tokiga förslag.

Och jag kunde inte uppfatta något annat argument för detta jätteråd än att det är synd om dem som valts och annars inte får sitta mandatperioden ut!!! Pinsamt för flera nomineringsgrupper och för hela kyrkostyrelsen. Reservation anmäldes från Posk och C. Även ärkebiskopen röstade emot.

Men slutsatsen är nu att under övergångsperioden = resten av mandatperioden består det nya rådet av 13 ordinarie ledamöter samt 9 ersättare; det finns alltså ersättare bara för de ledamöter som nu sitter i SKUT-nämnden.

De tillkommande ledamöterna är Jan Winblad von Walter (Mallorca), Bengt Severinson (Berlin), Per Henrik Bodin och Mary Österholm (båda kyrkostyrelsen). Det gamla presidiet (med två vice ordförande) finns också kvar under övergångsperioden.

Låt oss hoppas att rådet undviker att tillsätta ett AU eller att ge presidiet några särskilda uppgifter. Den största skillnaden i sak mellan nämnden och det nya rådet är, tror jag, att tillsättning av kyrkoherdetjänster (och andra tjänster) ligger på chefen för utlandskyrkan och inte på rådet i någon del. Hur rådet väljer att bereda sådana ärenden är en annan sak.

Ja, så kan det gå när frågorna kommer tillbaka till kyrkostyrelsen. Bra eller dåligt - det återstår att se. Det som är positivt är att utlandskyrkans representanter äntligen kommit med i rådet. För POSK sitter Anders Roos med som ordinarie och Ola Isacsson som ersättare.

Ur POSKs handlingsprogram:

Utlandskyrkan

Svenska kyrkan i utlandet, är en betydelsefull del av kyrkan som vänder sig till alla de svenskar som av olika anledningar vistas utanför Sverige en längre eller kortare tid. Arbetet utomlands har mycket olika förutsättningar inte minst när det gäller juridisk status och finansiering. Verksamheten finansieras med lokalt insamlade medel, genom anslag från kyrkan på nationell nivå och genom insamlingar i Sverige.

Det är angeläget att utlandskyrkans arbete knyts närmare kyrkan i Sverige och ekumeniskt till de kyrkor som finns där verksamheten är förlagd. Visby stift har ett särskilt ansvar för församlingar och präster i utlandet, och viss rösträtt tillkommer utlandsförsamlingarna vid valet av biskop i Visby stift. POSK anser att utlandsförsamlingarna ska bli representerade i kyrkomötet och i utlandskyrkans styrelse.


Foto: IKON/Kyrkomötet

Från Facebook och sidan "Svenska kyrkan i utlandets vänner" hämtar jag följande information (lämnad där 2011 12 09)

Nu är Rådet utsett för Svenska kyrkan i utlandet
I går fastställde kyrkostyrelsen en arbetsordning för det nya Rådet för Svenska kyrkan i utlandet. Till rådet utsågs de ledamöter och ersättare som tidigare ingått i nämnden för Svenska kyrkan i utlandet samt Per Henrik Bodin och Mary Österström från kyrkostyrelsen samt Jan Winblad von Walter från Mallorca samt Bengt Severinson från Berlin.
Rådet svarar under kyrkostyrelsen för Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder enligt den instruktion som är fastställd. Rådet har till uppgift att främja församlingslivet och verka för dess utveckling i Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. Rådet ska också främja den övriga utlandsverksamhet som hör till rådets ansvarsområde. Rådet ska utarbeta långsiktiga mål och strategier samt göra nödvändiga prioriteringar för verksamheten. Utifrån detta ska rådet lägga fram förslag till kyrkostyrelsen om dels vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan och vilka övriga utlandsverksamheter som ska finnas, dels vilka åtgärder avseende fastigheter och personal m m som behöver vidtas med anledning av detta. Rådet ska utarbeta förslag till budget för Svenska kyrkan i utlandet, löpande följa verksamhetens genomförande och arbeta med policyfrågor. Rådet ska bedöma insatserna och göra uppföljningar mot antagna mål. Rådet ska fastställa församlingsordningar och yttra sig över förslag till församlingsinstruktion för utlandsförsamlingarna m m. Rådet ska hålla kontakt med annan kyrklig verksamhet bland svenskar i andra länder och samverka med nordiska och internationella organ samt främja ett ekumeniskt samarbete.
Instruktionen i sin helhet kommer att läggas ut på intranätet när protokollet är justerat efter kyrkostyrelsens sammanträde. Såhär ser Rådets sammansättning ut;

Ordinarie ledamöter:
Hans Ulfvebrand, Stockholms stift (M), ordförande
Erik A Egervärn, Härnösands stift (C), 1 vice ordförande
Kerstin Björk, Västerås stift (S), 2 vice ordförande
Rolf Forslin, Uppsala stift (S)
Birgitta Lindén, Växjö stift (S)
Olle Reichenberg, Stockholms stift (M)
Anders Roos, Stockholms stift (POSK)
Monica Karlsson, Stockholms stift (KR)
Per-Henrik Bodin, Härnösands stift (C)
Mary Österström, Göteborgs stift (S)
Jan Winblad von Walter, representant för utlandsförsamlingarna, Mallorca
Bengt Severinson, representant för utlandsförsamlingarna, Berlin
Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby stift

Ersättare som tjänstgör när ordinarie ledamot är förhindrad;
Tommy Eriksson, Härnösands stift (S)
Kjerstin Sörngård Thulin, Lunds stift (S)
Björn Jonasson, SEKO Sjöfolk (S)
Maria Kjellberg, Göteborgs stift (M)
Gunilla Eldebro, Stockholms stift (M)
Ola Isacsson, Växjö stift (POSK)
Lena Lindström, Luleå stift (C)
Susann Torgerson, Stockholms stift (FiSK)
Anders Novak, Stockholms stift (KR)
Vi önskar Rådet för Svenska kyrkan i utlandet Guds välsignelse i deras kommande uppdrag. Och till er alla så önskar jag er en god Adventstid!

Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet

Inga kommentarer: