1 dec. 2011

Nu är svaret på strukturutredningen insäntNu har jag skickat in POSKs svar på strukturutredningen. POSKs årsmöte beslutade ju att organisationen POSK också skulle skicka in ett svar.

Hur det svaret skulle se ut har vi ju redovisat sedan länge på vår webbsida här. Men nu är det alltså också officiellt inskickat till kyrkokansliet. Det känns skönt. (tänk vad pinsamt om det blivit bortglömt… hu…)

Jag talade med Leena Björstedt, som kommer att handlägga alla remissvaren på kyrkokansliet. (Leena var en av de duktiga och kompetenta sekreterare som mitt utskott hade under kyrkomötet).

Jag hade fått med mig frågan hur remisserna kommer att hanteras. Det då Leena berättade för mig är att alla remissvar kommer att läsas.

Efter de skickas in elektroniskt går det också att göra statistik och sökningar på olika frågor samt på olika sätt gruppera och analysera materialet. Därför var det viktigt att alla skickade in sina svar elektroniskt. (alla församlingar har fått en länk - det går också att beställa en egen länk - det hittar du här>>)

I dagens Kyrkans Tidning står det om Hakarp och Huskvarna som sågar strukturutredningen.
Den artikeln finns inte på webben. Så den kommer i faximil här (klicka på den så blir den större och mer läsbar):

En tidigare artikel om Hakarp hittar jag dock.
Kyrkans Tidning: Hakarp vill stå på egna ben (27 okt)>>

Lars Oscarson i Hakarp tycker att frågeformuläret till sin utformning är för styrande.
-Det är upplagt för att vi ska säga ja, ja och ja.
Då undrar jag hur Lars Oscarson tycker att svarsformuläret skulle se ut. På varje fråga finns möjlighet att antingen svar Ja, Efter justering, Nej eller Avstår att svara. Och sen finns en ruta med 4000 tecken med möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Om den rutan inte räcker så uppmanas man att lämna in långa svar på en särskild länk.

Hur skulle man annars göra? Här finns alla möjligheter att tala om hur och vad man tycker.
Och det finns en särskild fråga där man kan tala om vad det är något man tycker att strukturutredningen har missat - att utreda eller att fråga om.

Jag ser strukturutredningens förslag som ett sätt för församlingarna att kunna få finnas kvar. Jag ser utredningens förslag som en hjälp för alla små enheter som vill finnas kvar som församling men inte riktigt klarar av de fyra grundläggande uppgifterna eller bära sin egen ekonomi. Och jag ser att man kan vara solidarisk och bära varandras administrativa bördor.

Jag ser tyvärr allt för ofta kyrkoråd som inte är intresserade av de ekonomiska bitarna i församlingen. Ekonomi, personal och fastigheter är de bitar som är svåra att hantera. Väldigt många vill istället bara driva församlingens verksamhet. Visst måste det gå att få ett bra avvägning av alla dessa uppgifter så att rätt sak hamnar på rätt ställe och allas potential används på rätt sätt?

Mängden regler för hur allt ska regleras blir mindre - vilket också ger oss större möjlighet att verklighetsanpassa resurser och organisation till just vår situation. Det ger oss mer möjligheter - inte mer inskränkningar. Jag tror det här blir bra!

1 kommentar:

Anonym sa...

Tyvärr har Lars Osvarsson i Hakarp rätt - frågorna är styrande och dessutom väldigt oklart formulerade. Många gånger är det snarare ett påstående än en fråga. Ibland så rymmer frågan indirekt mycket mer än vad man först tror (t.ex. fråga 3 som bara tar upp att det ska finnas fler församlingspastorat men som inte nämner att församlingarna i dessa pastorat ska missta väldigt mycket av sitt nuvarande självstyre).
Ett alternativ hade varit att göra alternativ på vissa frågor som t.ex. Hur ska församlingsråden väljas? a, genom indirekta val av pastoratets fullmäktige b, genom direkt val på församlingsnivå c, genom indirekt val av ett församlingsfullmäktige som i sin tur alts direkt d, genom direkt val av kyrkostämma.
Eftersom frågorna nu är så extremt oklara (och tendentiösa!) så är det extra viktigt att man tydligt motiverar sina val med egna kommentarer - oavsett vilket av svarsalternativen man valt.