23 maj 2011

Brott skall anmälas!


Jag hade tänkt att skriva om Jesusmanifestationen idag - men kände att jag måste göra en kommentar om Aftonbladets "avslöjande" om de präster som begått brott mot barn och ungdomar eller som på annat sätt har betett sig otillbörligt och opassande.

Det finns inga skäl att dessa brott inte skulle anmälas! Inga skäl!!! Som ärkebiskopen säger så skall kyrkan stå på de små och svagas sida.

Nu har ärkebiskopen lovat att ta kontakt med alla domkapitel och undersöka ärenden som kan vara aktuella. Det är bra. Och låt oss vara ärliga - när man har en officiell status, som man har när man är präst eller diakon - eller har en annan tjänst i Svenska kyrkan, så är man också representant för Svenska kyrkan. Även om man inte är i tjänst.

Dagen: Anders Wejryd; Vi måste tala öppet om övergrepp>>
Kyrkans Tidning: Kyrkan kartlägger övergrepp>>
Kyrkans Tidning: Morgonkollen Måndag>>
Svenska kyrkan: Ärkebiskopen, Vi måste tala öppet om övergrepp>>
Svenska kyrkans arbete mot sexuella övergrepp>>

Fler personer har också bloggat om ärendet:
Angelika Karlsson: Viktiga nyheter i Aftonbladet>>
Seglora smedja: Gör upp med tystnadens kultur>>
Jacob Sunnliden: Aftonbladet avslöjar>>

Jacob Sunnliden tycker att Aftonbladet tar många billiga poänger på att berätta om präster som betett sig som man bör. Han vill istället påpeka följande:
Det redaktionen glömmer är;
att det är fler människor som går i kyrkan än vad det är som går på bio.
Att nästan 7 miljoner människor fortfarande är med i Svenska kyrkan.
Att människor får en god, eller mycket god, uppfattning om kyrkan i det personliga mötet.
Att vi hjälper människor i nöd VARJE DAG.
Att är den enda organisation som så nära delar livet med medborgarna.
Att vi förvaltar ett enormt kulturarv.
Att människor möter Gud och den uppståndne Jesus hos oss.
Att vi förmedlar något som inte är av denna världen.
Att människor upplever att de är en del av något större hos oss.
Att vi får vara med och förändra människor liv för evigheter framöver.
Sunnliden har en poäng där - men det ställer inte problemet med de präster som gjort fel åt sidan. Dessa skall givetvis ställas inför rätta. Och jag tycker personligen att Svenska kyrkan måste vara oerhört tydlig med att kravet på att vara präst inte bara innebär att man har en teologisk kompetens utan också en hög social och etisk kompetens och högt rättpatos.

Som av en händelse får jag en e-post från USA. Det handlade om 15 frågor som man kan ställa sig om man är kyrkoledare eller annan ledare på något sätt. Det handlar om att man skall vara pålitlig och trovärdig. Här är 15 frågor som man med brutal ärlighet skall ställa sig varje dag och vecka. (min översättning)
Andligt
#1 Har du haft med bibeln i ditt liv denna vecka?
#2 Har du låtit bibeln tala till dig denna vecka?
#3 Uppskattar du bön?
#4 Litar du på Gud?
#5 När talade du senast med någon om din tro?
Förhållande
#6 Har du varit ärligt, förstående och generös mot din familj och andra viktiga relationer?
#7 Har du skadat någon person med dina ord, antingen ansikte mot ansikte eller bakom deras ryggar?
Avundsjuka
#8 Har du varit för fokuserad på att få något materiellt?
#9 Har du varit generös?
Ödmjukhet
#10 Har du varit för stolt eller för fokuserad på att bli något särskilt?
#11 Ger du Gud äran?
Lust
#12 Är Gud ärad genom ditt sätt att äta och dricka?
#13 Tar du hand om din hälsa genom att äta rätt och motionera?
#14 Har du utsatt dig för sexuellt material eller låtit dig underhållas av tankar av sexuell natur som inte rör din make/maka denna vecka?
#15 Har du varit med en kvinna/man denna vecka som kan ses som komprimenterande eller opassande?
Tja - skulle nu de präster eller andra anställda som varit uppe i domkapitlet, ställt sig dessa frågor och svarat ärligt på dem och sedan tagit konsekvenserna när de upptäckt något som inte stämmer så hade det kanske inte gått så långt som det gick.

Ur POSKs handlingsprogram:
Varje församling behöver väl fungerande arbetslag där företrädare för de olika kompetensområdena måste ha en hög yrkeskompetens och kunna verka tillsammans för att församlingens grundläggande uppgift ska bli utförd på ett bra sätt.
(…)
Svenska kyrkan har många anställda och ska vara en god arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö. Till en god arbetsmiljö hör en tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.

Uppdaterad kl 18.00
Ärkebiskopen bloggar: Mörkar kyrkan sådant som borde upp i ljuset?>>

4 kommentarer:

Anonym sa...

Detta resonemang ligger i samma linje som min motion till kyrkmötet 2009, som fördes fram av Ulla Dahlberg, om att kyrkan skall leva som den lär. Behovet av den ändring i kyrkoordningen, som jag förslår i den, visar sig alltmer viktig!

Brita Maria Nordström som fortfarande inte kommer överens med sättet som man skall lämna kommentarer på!

Mats Rimborg sa...

Det finns säkert många skäl till det som har hänt, men jag är övertygad om att ett av dem är prästernas absoluta tystnadsplikt. Det ger naturligtvis en känsla av överlägsenhet att stå ovanför övriga samhällets lagar och regler, som kan leda till att man förlorar omdömet. Att avskaffa den absoluta tystnadsplikten vore ett litet, men viktigt, steg på vägen mot en mer lågkyrklig och funktionellt betingad ämbetssyn; en prediko- och sakramentsförvaltande tjänst inom ramen för det allmänna prästadömet.

Carina Etander Rimborg sa...

Mats
Jag kan inte se hur ett borttagande av tystnadsplikten i dessa fall kunnat ändra det som skett.

I dessa fall är det inte prästen som har hört något och som har låtit bli att berätta. Här har ju prästen utsatt någon för ett brott - och den personen kan faktiskt anmäla. Vilket också skett i flera fall. Att sedan domkapitlen inte polisanmält fallen är allvarligt.

Om det däremot finns andra präster som vetat om detta (i själavårdande situationer) och underlåtit sig att göra något åt det - då är det allvarligt.

Ulla Dahlberg sa...

All kränkning av andra människor ska inte förekomma inom Svenska kyrkans ram. Det gäller vigningstjänster och andra tjänster. Detta måste vi ta avstån ifrån. Kanske en motion till Kyrkomötet om ett samtalsdokument.
Självklart ska kränkningar polisanmälas. Domkapitlet är jävigt.
Ulla Dahlberg Mora församling