20 sep. 2010

Kunskapens yttersta kant

Texten finns också på www.posk.se

Lördagen 18 september disputerade Esbjörn Särdquist vid Karlstads universitet med sin avhandling "Kunskapens yttersta kant".
Denna avhandling är en av raden av avhandlingar som möjliggjort med hjälp av Svenska kyrkans forskningspengar.

I 70-årsåldern börjar den danske teologen och filosofen K. E. Løgstrup (1905-1981) skriva och sammanställa en serie med fyra böcker som han benämner Metafysik. Han dör hastigt och en redaktionskommitté slutför utgivningen. I dessa verk knyter Løgstrup samman sin halvsekellångaproduktion men formulerar framför allt helt nya och mycket originella teorier. I synnerhet hans teori om »förnimmandet« (sansningen) blir omdebatterad. Den innebär att rent fenomenologiskt föregår människans förnimmande hennes förståelse av tillvaron.

Istället för att isolera denna teori visar Esbjörn Särdquist i Kunskapens yttersta kant hur en meningsfullhet framträder när den sätts i samband med två andra centrala teorier i verket, teorin om »den analoga ordningen och förnuftet« samt teorin om »förintandet«. Avhandlingen klargör hur dessa tre teorier tillsammans belyser en modern verklighetsförståelse präglad av ett kunskapsteoretiskt paradigm som härrör från Kants transcendentalfilosofi och som Løgstrup talar om som ett »kunskapsteoretiskt felkomplex«. Det leder fram till en diskussion och kritik av den mänskliga förståelsens möjlighet till absolut självständighet och av hur vetandets avhängighet kan beskrivas.

För teologin och föreställningen om Gud spelar resonemang om förståelsen en central roll. Kunskapens yttersta kant tolkar Løgstrups Metafysik genom att klarlägga hur teorierna gestaltar en förståelse som är klar över sin egen begränsning, som är »sårad«. Den religiösa tydning Løgstrup gör är insatt i detta sammanhang. I detta ljus diskuterar avhandlingen några huvudlinjer i modern teologi.

Avhandlingen är skriven av Esbjörn Särdquist, präst och Stiftsadjunkt för teologisk reflektion på Skara stiftskansli.

Disputation:
2010-09-18, Geijersalen, 12A 138, Karlstads universitet, Karlstad, 11:15
Examen:
Teologie doktorsexamen
Opponent:
Martinsson, Mattias, Professor (Uppsala universitet)

Denna avhandling är en av raden av avhandlingar som möjliggjort med hjälp av Svenska kyrkans forskningspengar.

Inga kommentarer: