1 nov. 2012

Svenska kyrkan 2030

Genom Carolina Johanssons blogg "Rambling toughts" hittar jag till Peter Hagmans blogg "frequently asked questions".

Peter Hagman är forskare och håller på att skriva en bok om folkkyrkan. I den boken skriver han ett tänkt framtidscenario om hur Svenska kyrkan kommer att se ut 2030. 
Peter Hagman: Kyrka 2030?>>

Så här skriver Peter: 
Den nedåtgående trenden när det gäller medlemmar och därmed inkomster har fortsatt och förstärkts under det senaste decenniet. Allt fler städer och kommuner ser att kyrkan helst inte besöker skolor för att hålla andakter och liknande, eftersom mindre än hälften av barnen numera är medlemmar i kyrkan. Det innebär att en generation unga människor växer upp där bara ett fåtal har kontakt med kyrkan.
Verksamheten i kyrkorna har förändrats på flera sätt. Eftersom kyrkans inkomster har minskat tvingas man prioritera. Genom att slå ihop församlingar har man i någon mån kunnat minska på byrokratin, men ökande krav på uppföljning och dokumentation har i stort sett ätit upp denna förändring. I praktiken betyder detta att kyrkans verksamhet allt mer koncentrerats till centralorter, och många kyrkor står stängda, åtminstone under vinterhalvåret.
Personalen i kyrkan har minskat. Det har varit en tung och konfliktfylld process. Präster och vaktmästare har drabbats minst, eftersom dessa är nödvändiga för begravningsväsendet som har fått allt större betydelse i kyrkans liv. Även kyrkvigslar är populära och på många större orter har kyrkan ordnat särskilda äktenskapsenheter som avlastar församlingarna och erbjuder närmast skräddarsydda vigslar enligt brudparens önskningar. Det är en omdebatterad fråga huruvida kyrkan borde ta betalt för denna service – konkurrerade aktörer anser att kyrkan snevrider konkurrensen.
Kyrkomusiker och diakoniarbetare finns kvar i alla församlingar, men få församlingar har fler än en kantor, och även diakoniarbetet har skurits ner i större församlingar.
Kraftigast har nedskärningarna varit bland barn- och ungdomsarbetare, och dessa förekommer idag egentligen bara i större städer. På många platser har diakoner kommit att få ta över arbetet, men i praktiken har arbetet med barn och unga minskat betydligt. Eftersom församlingarna inte kunnat avskeda präster och vaktmästare i någon större utsträckning, inte heller kanslipersonal, så var denna grupp den enda som fanns kvar att ta av.
Kyrkan satsade i mitten av 2010-talet stort på att skapa en nationell nätbaserad konfirmandundervisning, ”den största förändringen i kyrkans historia sedan tryckpressen” som vissa kallade den, som dels skulle möta ungdomarna i deras vardag och dels avlasta församlingarna. I början verkade det vara en framgång, men när pengarna som satsades på att sätta igång projektet tog slut och systemet blev mera statiskt minskade intresset rätt snabbt.
Gudstjänst firas fortfarande i varje församling varje söndag, men eftersom församlingarna är betydligt större innebär det att även antalet gudstjänster minskat. Kyrkan har försökt kompensera detta genom att sända olika typer av gudstjänster över nätet, och denna tjänst används flitigt främst av äldre personer.
Mängden som deltar i gudstjänsten har minskat totalt sett, men den genomsnittliga mängden besökare i en gudstjänst är i stort sett oförändrad.
De församlingar som klarar sig bäst är de som finns i stora städer, med centralt belägna domkyrkor som lockar mycket folk i form av turister och konsertbesökare. Speciellt vid jul har många det som tradition att besöka någon konsert eller dansuppvisning i kyrkan.
 Och jag tror inte alls att det blir så här som Peter målar upp.

Jag tror att Svenska kyrkan kommer att tappa fler medlemmar. Men jag tror vi kommer att stanna och pendla mellan 40-50 procent av befolkningen som medlemmar. Lägre än så blir det inte.

Ekonomin kommer att förändras och därför också antalet anställda. Det kommer att bli färre och de kommer att få delvis andra uppgifter. Och frivilliga och volontärer kommer att driva mycket av verksamheten. Både gudstjänster, verksamhet, diakoniverksamhet, musik.

Därför tror jag också att detta kommer att innebära att det inte på något sätt blir mindre verksamhet. Jag tror att det blir fler gudstjänster när fler får vara med och ta ansvar. Även i små församlingar så att man får fira gudstjänst på nära håll.
Därför tror jag inte heller att gudstjänstbesöken därför minskar. Jag tror istället att det kommer att öka - eftersom fler kommer att ta ansvar för att fira gudstjänst.

Vad tror du? Tror du det blir en väckelse? Vad vill Gud med Svenska kyrkan?

Inga kommentarer: