25 juni 2012

Kyrkoval - tillsammans

I tidningen FÖR nr 3, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations tidning, skriver Magnus Edin om kyrkovalet den 15 september 2013.

Han berättar här stort och smått om det som är på gång. Jag ska försöka hålla POSK så uppdaterade som det går och informera så fort jag får veta något nytt.

Läs hela artikeln nedan:


När det gäller kyrkoval säger POSK i sin Vision och program:

Demokrati

En demokratisk uppbyggnad tillhör Svenska kyrkans identitet. Demokratin har sin grund i varje enskild kristens ansvar för kyrkan. Dopet är den grundläggande vigningen till ansvarstagande och till tjänst i kyrkan. Utformningen av demokratin kan dock skifta över tid.

Ett enklare och billigare valsystem bör införas. Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar framför allt frågor som rör församlingar, inte medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. POSK menar därför att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt av kyrkofullmäktige. Församlingens medlemmar ska välja församlingens styrelse.

POSK anser att återhållsamhet med arvodering av förtroendeuppdrag ska iakttas, särskilt på församlingsnivå. Däremot bör man få ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

På alla nivåer bör en så enkel och rationell organisation som möjligt eftersträvas. Det innebär att det på varje nivå bara ska finnas en styrelse och inga parallella nämnder, med undantag av valnämnder.

Alla frågor kan inte bli föremål för ett enkelt demokratiskt avgörande, eftersom Svenska kyrkan är knuten till sin evangelisk-lutherska bekännelse. Det är därför särskilt viktigt hur hanteringen av lärofrågor är utformad. I en episkopal kyrka av Svenska kyrkans karaktär har biskoparna en särskild läro- och tillsynsfunktion. POSK menar därför att biskoparna, förutom sin roll i läronämnden det särskilda inflytandet när kyrkomötet beslutar i lärofrågor, ska vara fullvärdiga ledamöter i kyrkomötet.

Inga kommentarer: