15 juni 2012

Kyrkostyrelsen förslag om strukturen

Från Kyrkostyrelsen möte den 14 juni kommer nu ett pressmeddelande om skrivelsen till kyrkomötet angående strukturen och utredningen Närhet och samverkan.

Skrivelsen ligger inte uppe på webbsidan ännu, men jag förväntar mig att den ganska snart kommer att hittas på sidan här: skrivelsen

Så här skriver kyrkokansliet

Länk till Svenska kyrkans pressrum

Pressmeddelande

Struktur för kyrkan i stad och land

2012-06-15 08:00
Struktur för kyrkan i stad och land
Svenska kyrkan ska kunna leva och ha en effektiv organisation även i framtiden. Foto: Kristina Strand Larsson/IKON
Kyrkostyrelsen beslutade idag om ett förslag till en förenklad organisation och ledning för Svenska kyrkans församlingar. Beslutet var enhälligt och skrivelsen lämnas till kyrkomötet som i höst ska ta ställning till skrivelsen Strukturfrågor i Svenska kyrkan.
-          Församlingar ska leva och utvecklas, kunna fungera i olika typer av miljöer, på landsbygden, i tätorter och i storstäder. De gemensamma strukturerna ska stödja detta. Vilken organisation Svenska kyrkan än väljer är vårt uppdrag detsamma, att vara ett redskap för evangelium, säger ärkebiskop Anders Wejryd.
Strukturutredningen som skrivelsen grundar sig på fick i remissinstanserna starkt stöd. Frågan om stiften ska ha det ekonomiska ansvaret för vård och underhåll av kyrkobyggnader, som ägs av församlingarna i stiften, var remissinstanserna tveksamma till. Därför avser kyrkostyrelsen att utreda såväl frågan om vård och underhåll av kyrkobyggnader som utjämningssystemet. Indelningsändringar och den demografiska utvecklingen ger anledningen till det.
Kyrkostyrelsen förslag till kyrkomötet:På den lokala nivån ska finnas församlingar med kyrkofullmäktige som beslutande organ och kyrkoråd som verkställande organ. Alternativt kan församlingar tillsammans bilda ett pastorat som då har kyrkofullmäktige som beslutande och kyrkoråd som verkställande organ,
  • Församlingar som ingår i ett pastorat har som styrelse församlingsråd som utses av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsråden gäller hela pastoratet.
  • Församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam församlingsinstruktion.
  • Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. De flerpastoratssamfälligheter som finns den 1 januari 2014 blir pastorat. Göteborgs kyrkliga samfällighet får dock finnas kvar under en övergångsperiod på två år.
  • Det görs ett förtydligande med innebörden att stiftens tillsyn omfattar även förvaltningen i församlingar och pastorat.
Vidare föreslås ett fortsatt utredningsarbete avseende samverkansmöjligheter för begravningsverksamheten, kontraktens ställning och uppgifter, domprostens ställning.
FAKTA OCH BAKGRUND
På uppdrag av 2007 års kyrkomöte tillsatte Kyrkostyrelsen i maj 2008 en utredning
med det övergripande syftet att skapa bästa möjliga organisatoriska förutsättningar för församlingarna att fullgöra sin grundläggande uppgift – undervisning, gudstjänst, mission och diakoni. Utredningen, som består av representanter för de olika nomineringsgrupperna i Kyrkostyrelsen, var enig i sina förslag.
Betänkandet Närhet och samverkan var på remiss i stiften. Kyrkostyrelsen skrivelse "Strukturfrågor i Svenska kyrkan" behandlas av höstens kyrkomöte.

Från POSKs ledamöter i Kyrkostyrelsen får vi följande rapport från styrelsens möte, angående förslaget:
Skrivelse 2012:5 om strukturutredningen.
Det mesta av strukturutredningens gedigna arbete förs nu vidare till KM för beslut och man har lyssnat ordentligt på tydliga remissopinioner.
Med nämndorganisationen blev det så här: På lokal nivå ska det endast finnas en valnämnd, på stiftsnivå får det finnas nämnder även i fortsättningen, t.ex. en egendomsnämnd men på nationell nivå tas nämnderna bort från 2014. 
En stor fråga är hur ska man välja ledamöter i församlingsråden så att även små församlingar är med i processen? Förslaget är att det får kyrkofullmäktige-församlingarna avgöra men innan man väljer ska det ske en ordentlig nominering, t ex i form av församlingsmöte eller annat möte så att även små församlingar får chans att nominera personer till församlingsråden. 
En fråga visade sig vara otydlig och vållade huvudbry, nämligen om nuvarande domprostars ställning. Domprostrollen ska ju utredas separat under hösten/vintern tillsammans med en del andra frågor. 
Men nu blev det klarlagt att det inte automatiskt blir så att nuvarande domprost blir domprost och kyrkoherde i ett nytt pastorat som innehåller en domkyrkoförsamling. Det är i stället så att tillsättningsnämnden ska avgöra om en sådan tjänst ska ledigförklaras eller om sittande domprosten ska vara detta även i det nya pastoratet.

Jag kommer att lägga upp förslaget som skickas ut till kyrkomötet så snart som möjligt.

Kyrkans Tidning: Grönt ljus för nya strukturer>>
Dagen: Grönt ljus för ny organisation för Svenska kyrkan>>
Uppdaterad 20120616
Karin Långström Vinges blogg: Strukturskrivelsen klar>>
Uppdaterad 20120618
Frimodig kyrka: Kyrkostyrelsens beslut>>

Inga kommentarer: