20 juni 2012

ÄBs möte Barn och Unga i november

Ärkebiskop Anders har kallat till ett möte i november. Jag försöker hitta information om det på Svenska kyrkans webbsida. Men det gick inte. Så jag googlade och då hittade jag däremot en sida, Möte om barn och unga>> där det står att läsa:

Möte om barn och unga

Den 16-17 november 2012 bjuder ärkebiskop Anders Wejryd in till möte om och med barn och unga i Uppsala. Mötet ställer frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra aktörer i samhället kan främja barnets rättigheter.


Foto: IKON
En utgångspunkt för Barn och unga - ärkebiskopens möte 2012 är FN:s barnkonvention, som slår fast att varje barn har rätt till liv, hälsa och utveckling. Mötet ställer frågor om hur Svenska kyrkan tillsammans med andra aktörer i samhället kan främja barnets rättigheter. Hur kan vi bli bättre på att samverka och hitta nya vägar?

Från ord till handling

Svenska kyrkans arbete med barn och unga är omfattande, involverar flera yrkesgrupper och många frivilliga. Vid Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 vill vi lyfta fram det viktiga arbete som sker inom kyrkan. Hur kan kyrkans verksamhet utvecklas, så att det blir en ännu starkare resurs i barns och ungas liv?

Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012
handlar också om förändring. Hur går vi från ord till handling? Hur kan vi rent praktiskt arbeta för att barnkonventionens formuleringar om barns värde och delaktighet ska bli verklighet - i samhället och kyrkan, i Sverige och världen?
  
Tre teman ur barnkonventionen

Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012
är uppbyggt kring tre teman, som är hämtade ur barnkonventionen. Barns kraft och förmåga speglar konventionens grundläggande idé om barnet som huvudperson i sitt eget liv. Barn i utsatta situationer bygger på det faktum att barnets rättigheter kränks genom våld, övergrepp och försummelse. Mötets tredje tema utgår från barnkonventionens formuleringar om barnets rätt till andlig utveckling. Vad betyder andlig utveckling? Hur ska begreppet förstås i relation till barnets rätt till tanke- och religionsfrihet? Till religionskritik? Till välbefinnande, mening, och hopp?
Genom Barn och unga – ärkebiskopens möte 2012 återkommer frågan om hur kristen tro kan stärka barns livsmod och förmåga att hantera sina liv

Ärkebiskopen bjuder alltså in till detta möte. Men jag blir liksom inte riktigt klok på vem det är som är målgruppen. Tydligen har det gått ut en riktad inbjudna först (oklart till vem) och de kan anmäla sig nu. Vi andra som inte har fått den här inbjudan kan anmäla oss senare i höst. När jag hörde av mig till kyrkokansliet för att höra hur det skulle gå till fick jag meddelandet att detta skulle gå genom stiftet.

Ja, ja… Som förtroendevald och beslutsfattare så tycker jag ju att dessa frågor är oerhört viktiga. Det gäller att ha tydliga målsättningar och att avsätta pengar så att satsningar går att genomföra.

Barn och ungdomsfrågorna är mycket viktiga. Barnen är vårt nu och de är vår framtid.

POSK säger i sin vision och sitt program:

Barn och ungdomar

POSK menar att det är nödvändigt att prioritera barn och ungdomar. Svenska kyrkan har ett ansvar för dopuppföljning. Känslan av samhörighet med Svenska kyrkan beror mycket på de kyrkliga kontakterna under barn- och ungdomstiden. Arbetet med konfirmander behöver stärkas och de unga ledarna lyftas fram.

Vi behöver ständigt utveckla nya vägar att möta unga människor. Det behövs vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Gudstjänstlivet behöver erbjuda möjligheter för familjer och ungdomar att delta. Kyrkan behöver föryngras och använda många olika former för att göra barn och ungdomar delaktiga. POSK menar att starka barn- och ungdomsrörelser är viktiga för kyrkan och vill lyssna till och stärka Svenska Kyrkans Unga, Salt, Credo, Kriss med flera.

Lärande för alla åldrar

POSK verkar för den för nationell nivå, stiften och församlingarna gemensamma och långsiktiga satsningen på lärande och undervisning i alla åldrar. 

Kunskapen om kristen tro och Svenska kyrkans liv och uppdrag försvagas snabbt i vårt land vilket betyder att många människor saknar ett språk för en andlig längtan och för religiösa erfarenheter. POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.
I tidningen FÖR, som ges ut av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, står en artikel i nr 3, om mötet i november. Du kan läsa hela artikel nedan.
Är barn religiösa?
– Ja, svarar ärkebiskopen, om alla människor är religiösa så är barn det också. Men när varken skolan eller familjen hjälper barnen att se vad en kristen tro kan betyda, så tappas det perspektivet bort. Och det är inte det som är religionsfrihet. Det är bra att veta vad man väljer bort, om man gör det. 
– Vi lever i ett motflyt idag, det är mer naturligt att inte tro än att göra det. Men vi blir inte fler kristna om inte vi, som tron är viktig för, tar på oss att vägleda. Om vi inte lever ut vår tro i seder och samtal, så kan ingen rädda hem det här, betonar Anders Wejryd.

Inga kommentarer: