3 maj 2012

Femhundra dagar

Femhundra dagar

Om femhundra dagar är det kyrkoval. Ett kyrkoval som kostar Svenska kyrkan enorma mängder pengar. Ett demokratiskt kyrkoval där alla medlemmar får rösta direkt till alla nivåer - men där bara drygt tio procent utnyttjar denna möjlighet.

Vi i POSK vill ändra på det. Vi vill att kyrkovalet ska göras billigare. I vårt program säger vi:
Ett enklare och billigare valsystem bör införas. Indirekta val till stiftsfullmäktige och kyrkomöte speglar bättre dessas uppgifter. Stiftsfullmäktige behandlar framför allt frågor som rör församlingar, inte medlemmar. De frågor som kyrkomötet behandlar rör i första hand kyrkans interna regelsystem och dess verksamhet på nationell nivå, det vill säga församlingarnas gemensamma arbete och kyrkans identitet. POSK menar därför att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och bör väljas indirekt av kyrkofullmäktige. Församlingens medlemmar ska välja församlingens styrelse.

Ett indirekt val försämrar inte demokratin. Vi tror istället att detta stärker Svenska kyrkan och dess ställning. De som blir invalda i de indirekta valen är de som är kända och förankrade i församlingarna. Det tror vi är viktigt för Svenska kyrkan.

Därför säger vi: POSK - ett gott val!

Om femhundra dagar är det kyrkoval. Ett kyrkoval som är det fjärde som Svenska kyrkan genomför som fritt trossamfund. Vi i POSK tror att det är viktigt att den relationsförändring som skedde 2000 borde ses över. Det finns en organisationsstruktur inskriven i lagen om Svenska kyrkan som låser kyrkan. Det kan finnas skäl att på sikt se över denna särlagstiftning.

Därför säger vi i POSK: En fri kyrka - på riktigt!

Om femhundra dagar är det kyrkoval. Vi vill att Svenska kyrkan ska kunna blomma som den evangeliskt lutherska kyrka hon är. För att kunna sprida evangeliet om Jesus Kristus. Alla de kyrkliga traditioner och inriktningar som ryms inom Svenska kyrkan ska ses som en rikedom där alla är beredda att respektera varandras uppfattning och följa demokratiskt fattade beslut.

Därför säger vi i POSK: Mångfald - en möjlighet!

Om femhundra dagar är det kyrkoval!

Inga kommentarer: