23 apr. 2012

Konfirmander och ideella

Två nyheter från Göteborg.

1. Konfirmandkampanjen i Göteborg "Framtiden är ljus" startade på allvar i lördags. Nu kan du se alla filmer och höra låten (nedan två exempel). Och framför allt kan du som har en 14-åring i din närhet berätta om att alla församlingar, runt om i landet, nu erbjudes olika former av konfirmationsläsning för alla som är det minsta intresserade av tro och livet.

2. I Göteborg har man låtit göra en SCOP-undersökning av medlemmarnas vilja att engagera sig ideellt i kyrkan.

Kyrkans Tidning skriver om undersökning här Sex av tio göteborgare kan tänka sig arbeta ideellt>>

Det är en mycket spännande undersökning som visar att Göteborgaren mycket väl kan tänka sig att arbeta ideellt med framförallt socialt arbete. Det man inte är lika intresserad av är gudstjänster.
Det finns mycket spännande lärdom av den här undersökningen som vi säkert får anledning att återkomma till.
I sammanfattningen står det:

 • SKOP har intervjuat 500 personer i åldern 18 till 84 år som är bosatta i Göteborgs stad.
 • Två av tre intervjupersoner (64 procent) anser att de tillhör Svenska kyrkan. Yngre personer uppger i mindre utsträckning än äldre att de tillhör Svenska kyrkan.
 • När de som bor i Göteborg får välja mellan fem av kyrkans verksamheter anser de att det viktigaste är kyrkans sociala arbete, t.ex. med hemlösa, flyktingar, äldre, ensamma samt stöd vid kriser och katastrofer. Två av tre anser att det är mycket viktigt.
 • Näst viktigast bland kyrkans verksamheter är internationellt arbete, t.ex. bistånds- och utvecklingsprojekt och att finnas för svenskar i utlandet.
 • På tredje plats bland kyrkans verksamheter kommer kultur och musik, t.ex. körsång, konserter och vård av kyrkor och konstföremål. Ungefär lika många anser att traditioner vid dop, konfirmation, bröllop och begravning är viktigt.
 • Minst viktig av kyrkans verksamheter är andlighet, t.ex. gudstjänst och samtal om liv och tro.
 • Två av fem intervjupersoner har de senaste 10 åren bedrivit ideellt arbete. Svenska kyrkans medlemmar har gjort det i ungefär samma utsträckning som andra.
 • Tre av tio personer svarar att det inte är aktuellt för dem att engagera sig ideellt i Svenska kyrkan.
 • Barn- och ungdomsarbete är populärast bland göteborgarna om de skulle göra en ideell insats i Svenska kyrkan.
 • Det viktigast skälet för engagemang är att ”Känna att jag är med och bidrar till att göra världen lite bättre”.
 • En av tre personer skulle om de engagerade sig vilja göra det någon gång i månaden eller oftare.
Ur POSKs program:

För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka
(…)
I Svenska kyrkan finns det och behövs många frivilliga, som tar ansvar och gör ideella insatser inom olika områden – diakoni, musik, barn- och ungdomsverksamhet, studiearbete, gudstjänst, information, administration, stöd till internationellt arbete och så vidare. Betydelsen av frivilliga insatser i församlingslivet är stor både för den enskilde och för församlingen och kommer att öka än mer. POSK vill värna om det ideella engagemanget och ta till vara de frivilligas olika kompetenser, samt stimulera och utveckla engagemanget genom utbildning, delaktighet, inflytande och ansvar.

Uppdatering 2012 04 23
Tidning Dagen: Svenskar jobbar gärna ideellt för en bättre värld>>

Inga kommentarer: