28 mars 2012

Remissvar på strukturutredningen

Kyrkostyrelsen fick information om remissvaren på strukturutredningen Närhet och samverkan när de hade sitt möte i början av mars.

Här nedan är hela sammanställningen som du kan läsa själv.

Den totala svarsfrekvensen är 70 procent. Det finns en stor majoritet för utredningens förslag. Mellan 58 till 88 procent är positiva till de olika frågorna.

En av d mest kritiserade frågorna är delen att pastoratets fullmäktige ska utse församlingsrådet, där är det 58 procent som tillstyrker men 24 procent önskar avslag.

Det var ju en av de frågorna som POSK ställde sig kritisk till också. Så här skrev POSK i sitt remissvar:
Vi instämmer i att det bara bör vara ett direktval till den lokala nivån, men föredrar att detta sker till församlingsråden vilka därefter indirekt utser pastoratets kyrkofullmäktige, på det sätt som föreslogs i den föregående utredningen Styra och leda. Vi är positiva till att valbarheten utökas till att omfatta alla som bor inom pastoratet, och menar att detta lika väl kan gälla om församlingsråden utses genom direktval. POSK anser alltså inte att det är nödvändigt att alla organ som beslutar om utdebitering av kyrkoavgift måste utses genom direkta val.
Remissammanställningen avslutar med att skriva:
Utifrån ett rent statistiskt perspektiv har utredningens förslag i allt väsentligt fått klart godkänt. Att ansvaret för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna ska föras över till stiften är ett undantag från denna generella bild. Förslaget underkänns av en majoritet remissinstanser men kan sägas dela kyrkan i två ungefär lika stora grupper. Det har också varit möjligt att härleda skillnader i svar mellan såväl stiften som de olika typerna av remissinstanser. Kommentarerna ger en mer komplex bild. Där har remissinstanserna haft möjlighet att vrida på frågor oavsett om de är positiva eller negativa till förslagen. Syftet med att lyfta kommentarerna i den omfattning som nu föreligger har dock varit att påvisa alla de tankar som utredningen väckt.

Inga kommentarer: