23 feb. 2012

Vapen och Sverige


Ärkebiskopen ryter ifrån när det gäller vapenexporten. Bra säger jag!

Ärekebiskopens blogg: Världens största vapenexportör per capita är… Sverige!>>

Samtidigt vet vi att Sverige anses som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter och hållbar global utveckling, med ett omfattande arbete för fattigdomsbekämpning och mänsklig säkerhet. Detta arbete är oerhört viktigt. Sverige har en politik för global utveckling där det tydligt framgår att rättighets- och fattigdomsperspektiv ska genomsyra alla politikområden. Att fortsätta och utöka vapenexporten till diktaturer är för många av oss oacceptabelt.

Svenska kyrkan står i daglig kontakt med människor runt om i världen, som drabbas av det väpnade våldets förödande konsekvenser. Det är kyrkans uppdrag att försöka stå på utsatta människors sida. Vapen ska inte säljas till länder där kränkningar av mänskliga rättigheter äger rum. Försvarsindustrins exportintressen ska inte ges företräde framför humanitära, demokratiska och människorättsliga bedömningskriterier i tillståndsprövningen.

Frågan om en skarpare krigsmateriellagstiftning var brådskande för ett år sedan. Nu är den akut. Vi ska inte behöva vänta på denna nödvändiga utredning och en skärpning av lagstiftningen. Sverige måste ha en samstämmighet mellan de högt uppsatta målen om att främja demokrati och mänskliga rättigheter och regleringen av den svenska vapenexporten. Regeringen får lov att sluta tala med kluven tunga i sin utrikes- och handelspolitik!

Ur POSK program:

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en fri kyrka som vågar tala klarspråk i vårt samhälle och i världen.

Inga kommentarer: