17 jan. 2012

Påverka Svenska kyrkans webbTV


På Svenska kyrkans intranät står det en lång artikel om Svenska kyrkans satsning på webb-TV. Några av er har kanske sett de länkar som jag har lagt ut till de magasin som har sänt - eller de inspelningar som gjorts under dopfestivalen och bokmässan.

Det ligger också en länk så att du kan se Play-kanalen här till höger.

Så här står det på intranätet:

Svenska kyrkan Play - en ny kanal för Svenska kyrkan

Vad är Svenska kyrkan Play? Vi ställer fem frågor till Maria Svensk, projektledare för pilotprojektet:
- Svenska kyrkan play är en webbsänd tevekanal. Ett nytt sätt att kommunicera med såväl våra medlemmar som med anställda och frivilliga i hela kyrkan.

Svenska kyrkan Play är indelat i fyra områden: Magasin – lite längre diskussionsprogram om olika frågor med anknytning till kyrka och tro. Berling media ansvara för innehåll och produktion.
Informationsfilmer för medlemmar – kortare filmer om till exempel de kyrkliga handlingarna som riktar sig till medlemmar som vill veta mer.
Gudstjänster – här sänds gudstjänster och andra andliga möten. Programmen spelas in ute i församlingar och är anpassade efter de lokala förutsättningarna.
Församlingarna svarar själv för inspelning och redigering.

Samt internkommunikation – här har till exempel generalsekreteraren, chefen för Svenska kyrkan i utlandet och andra möjlighet att skicka hälsningar som kan spridas över alla våra enheter runt hela jorden. Ett sätt att få kontakt när man inte kan träffas i samma lokal. Även sändningar från kyrkomöten, forskardagar och andra stora möten som kan vara av intresse för anställda och andra hamnar här.

Varför har vi dragit igång en webbtevesatsning?
- Nya tider skapar nya arenor för andlighet och tro. Alla har inte möjlighet att komma till kyrkan utan söker andra vägar för att ta del av kyrkans budskap.
Samtidigt har utbudet av andligt inriktade program i till exempel SVT minskat kraftigt under de senaste åren.
- Människors TV-vanor har också förändrats i takt med den allt större tillgången av utbud och kanaler för all sorts information och underhållning. Kraven på tillgänglighet och flexibilitet ökar. Man vill kunna välja när och var man konsumerar rörliga bilder.
- Därför har kyrkomötet beslutat att Svenska kyrkan själv ska tillhandahålla det andliga utbud som saknas i många andra kanaler. Det sker i pilotform under våren 2012 och utvärderas innan nästa steg tas.

Varför gör vi ett pilotprojekt i stället för att dra igång på allvar?
- Webbteve är en ny kanal för kyrkan. Att dra igång en fullödig verksamhet är kostsamt och vi vet inte om vi får önskvärd uppmärksamhet i målgrupperna. Därför har man beslutat att göra ett pilotprojekt som pågår från september 2011 till 15 april 2012 och därefter göra en noggrann utvärdering för att se om Svenska kyrkan Play är något att satsa på. Projektet planerades ursprungligen att ta slut i och med februari månads utgång, men har blivit något försenat då den tekniska plattformen har anpassats efter kyrkans specifika behov.

Vad händer just nu?
- Vi håller på att fylla tablån med olika program. Senast i raden är julhälsningar från generalsekreterare Helen Ottoson Lovén och chefen för Svenska kyrkan i utlandet Anders Bergqvist. I januari spelas de första informationsfilmerna in om de kyrkliga handlingarna, och vi hoppas även få in vårt första magasinsprogram i månadsskiftet januari/februari.
- Avtal är också skrivna med en handfull församlingar om att spela in och sända gudstjänster. Under slutet av december och början av januari sker webbannonsering på Facebook och andra sociala medier för att locka besökare till Magasinet.

Det här låter ju spännande. Hur gör man om man vill veta mer eller vara med och påverka innehållet?
- Det första jag skulle rekommendera är att anmäla sig till vår utbildningsdag den 30 januari. Där får man träffa våra leverantörer och samarbetspartners och diskutera såväl teknik som innehåll och visioner.
Dagen kostar ingenting och vi bjuder på kaffe och lunch. Alla som är intresserade är välkomna, dock max fem per församling.

- Anmäl dig senast fredag 20 januari på internwww.svenskakyrkan.se/play
Om du inte har möjlighet att komma då så får du gärna kontakta mig på maria.svensk@svenskakyrkan.se för innehållsfrågor eller Leif Eiman, leif.eiman@svenskakyrkan.se för teknikfrågor.
Susanne Folin

Så är din församling intresserad av att haka på Svenska kyrkan Play och webbsända gudstjänster eller annat från er verksamhet - passa på att anmäla er till dagen.

Ur POSKs handlingsprogram:
Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen.
(…)
För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt.


Foto: Magnus Aronsson/IKON

Inga kommentarer: