19 dec. 2011

Religionen och skolan

Debatten vill aldrig sina när det gäller adventssamlingar, krubbesök och luciafirande i kyrkan.

Biskop Antje Jackelén har twittrat med skolverkets generaldirektör Anna Ekström, det kan vi läsa på kyrkoordnarens blogg: Biskop Antje och skolverkets generaldirektör>>

Jonas Eek, präst i Göteborgs stift, teologie doktor vid Lunds universitet, har också skrivit en debattartikel som jag finner på SVTs webbsida:
Skolverket vantolkar skollagen>>

Jonas Eek avslutar med att skriva:
Denna tydliga skrivning skärper grundfrågan: Varför ska en skola besöka kyrkan i advent? Svaret är fortsatt detsamma: Ja, varför inte. Advent är en kristen högtid som starkt har präglat och fortfarande präglar vårt samhälle. Skolan är en del av detta samhälle och bör kunna samverka med samhället. I linje med detta anger skolans läroplan att kyrkans högtider och traditioner ska behandlas i skolans undervisning. Som komplement till skolans undervisning ger skollagen dessutom stort utrymme för andra aktiviteter inom ramen för begreppet utbildning.

Här kunde – och borde – debatten ha varit slut. Att den inte är det vittnar om att debatten är betydligt mer emotionell än förnuftsbaserad, och att Skolverkets tolkningar av lagen är djupt problematiska.
Ur POSKs handlinsgprogram:

För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Invandrartäta områden i storstäderna med sin mångkulturella och mångreligiösa befolkning är en stor utmaning för Svenska kyrkan. Som ”minoritetskyrka” måste Svenska kyrkan utveckla nya arbetsformer för diakoni, undervisning, gudstjänst, ekumenik och mission. Bland våra invandrare finns många kristna grupper. Dessa kan vara en tillgång som inte får glömmas bort. Med sina skilda erfarenheter kan de berika och inspirera församlingarnas gudstjänstliv och övriga verksamheter.

(…)

Unga människor behöver mötas av vuxna som är närvarande där ungdomarna befinner sig, till exempel i skolan eller i gemenskapen på internet.

Inga kommentarer: