9 dec. 2011

Är din församling en av de utvalda?

Arbetet med en ny kyrkohandbok har pågått under en längre tid. Det har jag berättat om förut på bloggen. Du kan också läsa allt material på vår webbsida här>>

I torsdags beslutade kyrkostyrelsen att låta stiften utse de församlingar som ska vara med och pröva den nya kyrkohandboken med start om ett år, 1:a advent 2012. Detta beslutade kyrkomötet i oktober.
Jag gissar att de församlingar som vill vara med kan anmäla sitt intresse till sitt stift.

Kyrkans Tidning: Församlingar ska pröva nya gudstjänster>>
Dagen: Var femte församling prövar nya gudstjänster>>
Kyrkomötet: Skrivelse, Betänkande och Snabbprotokoll>>

Pressmeddelande från Svenska kyrkans webbsida>>

Pressrum

Var femte församling prövar nya gudstjänster

Vigsel_1_new_large

En kyrkohandbok innehåller ordningar för gudstjänster som till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Foto: Magnus Aronson/IKON

Nu kan försöksverksamheten för en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan komma igång. Kyrkostyrelsen beslutade idag om bestämmelser som gör det möjligt för stiften att välja försöksförsamlingar.

Det pågår en genomgripande revision av den svenska kyrkohandboken. När en ny kyrkohandbok antas av kyrkomötet 2015, är det den åttonde i Svenska kyrkan sedan reformationen.

Kyrkostyrelsen har idag beslutat om föreskrifter för försöksverksamheten. Det är domkapitlet i varje stift som utser försöksförsamlingarna fram till maj nästa år och själva verksamheten kommer i gång första advent nästa år. Minst var femte församling i landet ska delta och urvalet ska ta hänsyn till flera faktorer som till exempel församlingens storlek, flerspråkighet, gudstjänstdeltagande och kyrkorum.

- Vi möter mycket glädje och förväntan inför försöksverksamheten, från församlingar runt om i landet. Det finns ett stort engagemang, säger Boel Hössjer Sundman, huvudsekreterare i arbetet med ny kyrkohandbok.

Nya ordningar till första advent nästa år
En församling får utses till försöksförsamling om kyrkoherden, efter samråd med präster och kyrkomusiker, beslutat om det. Kyrkorådet ska också ge sitt medgivande. Det är också möjligt för andra församlingar att pröva de alternativa gudstjänstordningarna efter domkapitlets medgivande.

Kyrkohandboksförslaget, som församlingarna kan börja använda från första advent nästa år, beslutas av kyrkostyrelsen i juni 2012. Försöksverksamheten som pågår fram till Domsöndagen 2013, kommer också att vara kyrkohandboksförslagets remissomgång.

Revidering av kyrkohandboken har en projektledning, referensgrupp och expertgrupp. Arbetet hålls samman vid kyrkokansliets sekretariat för teologi och ekumenik.

En kyrkohandbok innehåller ordningar för gudstjänster som till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. En kyrkohandbok är ett uttryck för sin tid, samtidigt som det historiska arvet är betydande. Kyrkohandboken rymmer kontinuitet och förnyelse. Det görs årligen över 17 miljoner gudstjänstbesök i Svenska kyrkan.

Inga kommentarer: