26 nov. 2011

Utlandskyrkan får diakontjänster


I veckan beslutade nämnden för Svenska kyrkan i utlandet att inför diakontjänster . I dag sänder Svenska kyrkan i utlandet ut präster (kyrkoherdar eller komministrar) samt assistenter med olika inriktningar. Flera av dessa är vigda diakoner men har alltså inte kunnat ha tjänst som diakon utan som fått en tjänst som assistent istället. Beslutet i nämnden innebär att att de som nu har en tjänst som ”assistent med diakonal inriktning” kommer att få en diakontjänst istället, förklarar Anders Bergkvist på kyrkokansliet.

I dag arbetar 11 personer som assistenter med diakonal inriktning, varav 7 är vigda diakoner och två är vigda präster.
- Jag är glad över beslutet att inrätta diakontjänster. Beslutet var enhälligt. Svenska kyrkan i utlandet är i hög grad en diakonal verksamhet. Därför är det här ett viktigt beslut, säger Anders Bergkvist, chef för Svenska kyrkan i utlandet.
I framtiden kommer rådet för Svenska kyrkan i utlandet att kunna fatta beslut om att det ska sändas ut en diakon. En lokal församling ska också kunna önska att få en diakontjänst inrättad och när en person som är diakon anställs så omvandlas den tjänsten till en diakontjänst.

Den diakonala verksamheten är och har alltid varit stor i utlandskyrkans verksamhet. Att de som är vigda diakoner nu också kan ha tjänst som diakon är bra för hela verksamheten och höjer ytterligare kvaliteten Svenska kyrkans verksamhet i utlandet.

Ur POSKs handlingsprogram:

Svenska kyrkan i utlandet, är en betydelsefull del av kyrkan som vänder sig till alla de svenskar som av olika anledningar vistas utanför Sverige en längre eller kortare tid. Arbetet utomlands har mycket olika förutsättningar inte minst när det gäller juridisk status och finansiering. Verksamheten finansieras med lokalt insamlade medel, genom anslag från kyrkan på nationell nivå och genom insamlingar i Sverige.

Det är angeläget att utlandskyrkans arbete knyts närmare kyrkan i Sverige och ekumeniskt till de kyrkor som finns där verksamheten är förlagd. Visby stift har ett särskilt ansvar för församlingar och präster i utlandet, och viss rösträtt tillkommer utlandsförsamlingarna vid valet av biskop i Visby stift. POSK anser att utlandsförsamlingarna ska bli representerade i kyrkomötet och i utlandskyrkans styrelse.

Svenska kyrkan: Diakontjänster införs i Svenska kyrkan i utlandet>>
Kyrkans Tidning: Svenska kyrkan i utlandet får diakontjänster>>
Dagen: Diakontjänster nytt i Svenska kyrkan i utlandet>>

Inga kommentarer: