15 juni 2011

Kyrkans relevans

Idag har Svenska kyrkans forskningsavdelningen ett seminarium i Stockholm där Jonas Bromander presenterar undersökningen Medlem 2010 - som är en uppföljning av Medlem 2004.

Jag har haft tillfälle att höra Jonas Bromander två olika gånger när han presenterar materialet och det är mycket intressant. Till sommaren kommer hela undersökningen i bokform (tror att det är i samband med Almedalsveckan.)

Göteborgs-Posten skriver om undersökningen under rubriken "Kyrkan ifrågasätter sin relevans">> , vilket jag kanske är en intressant rubriksättning i förhållande till texten… Men i vilket fall så står det:
Hela 90 procent av de egna medlemmarna har en svag relation till Svenska kyrkan, enligt en stor studie. Det väcker frågan om kyrkan är relevant alls, eller om folk i allmänhet inte har insett relevansen.
SvD har samma rubrik "Kyrkan ifrågasätter sin relevans">>

Tidningen Dagen har också skrivit om undersökningen: Svenska kyrkans medlemmar utan stark relation till kyrkan>>

Den bygger på svar från 10 700 medlemmar, ställda under våren 2010.

Å ena sidan en närvarande, hoppingivande kyrka med stor kontaktyta och stort förtroendekapital. Å andra sidan medlemmar med en svag relation till kyrkan, och ointresse för kristen tro. Så beskrivs slutsatserna av undersökningen.

Det finns många uppgifter i studien som måste anses alarmerande för kyrkan. Som till exempel att bara 15 procent tror på Jesus. Man kan också konstatera att den gudstjänstfirande gruppen utgör cirka 300 000 personer.

Kyrkans Tidning har inte skrivit något om undersökning i dagens tidning.

Så här står det i Svenska kyrkans pressmeddelande om undersökningen.

Omfattande studie om Svenska kyrkans medlemmar

2011-06-15 10:40
Jonasbromander_small_new_large

Jonas Bromander, religionssociolog/forskare och författare till boken "Svenska kyrkans medlemmar" (Verbum 2011) som presenterar Svenska kyrkans nya medlemsundersökning.

Å ena sidan en närvarande, hoppingivande kyrka med ett stort förtroendekapital. Å andra sidan medlemmar med en relativt svag relation till kyrkan, och ointresse för kristen tro.
Det visar den nya studien Medlem 2010, där hela 10 700 medlemmar beskrivit sin relation till Svenska kyrkan.

Studien Medlem 2010 presenteras i boken ”Svenska kyrkans medlemmar” som i dagarna kommer ut på Verbum förlag. 10 700 medlemmar har svarat på hur de har mött Svenska kyrkan, vilken relation de har och om sin syn på livet. Dessutom har 3 000 icke medlemmar svarat på frågan om i vilket sammanhang de haft kontakt med Svenska kyrkan under det senaste året.

En bild som Medlem 2010 bekräftar är att kyrkan har ett stort förtroendekapital att förvalta och att den upplevs som öppen, närvarande och hoppingivande. Svenska kyrkan når cirka 85 procent av sina medlemmar under ett år och en stor majoritet tänker fortsätta vara medlemmar. En annan bild är att Svenska kyrkan saknar relevans för sina medlemmar, som sällan engagerar sig i gudstjänster och är ointresserade av kristen tro. Enligt studien har 90 procent av medlemmarna en relativt svag relation till kyrkan.

Bokens författare Jonas Bromander, chef för analysenheten på kyrkokansliet i Uppsala och ansvarig för studien Medlem 2010, betonar att ett nyckelord i boken är just relevans.

– Det är dels för att ganska få upplever kyrkan som relevant, men medlemmarna menar samtidigt att kyrkan bör vara relevant i en samtid där det fortfarande finns stora sociala problem och inte minst en längtan efter att finna mening med livet, förklarar Jonas Bromander.

– Studien har visat att kyrkligt engagemang, tron och religiositeten kan fungera som ett meningsbärande system även i vår egen samtid. Den insikten är värd att bygga vidare på.

Några resultat från undersökningen:

• Den som inte är konfirmerad tycks ha svårare att se relevansen i sitt medlemskap. I alla åldrar ökar benägenheten att gå ur Svenska kyrkan bland dem som inte har konfirmerat sig.

• Medlemmarnas associationer till kyrkan är mer positiva än negativa. Kyrkan upplevs som både öppen och närvarande, men i viss mån också som konservativ och gammaldags.

• De som är i störst behov av hopp, tröst och öppna dörrar verkar inte uppleva att kyrkan kan ge detta på samma sätt som de som är mer nöjda med livet.

• Kyrkliga handlingar, dvs dop, konfirmation, vigsel och begravning, är den största kontaktytan med såväl medlemmar som icke medlemmar. Cirka 10 procent av medlemmarna har sökt upp kyrkan när det inte har förekommit någon speciell verksamhet.

Bakgrund
År 2004 gjorde Svenska kyrkan för första gången en medlemsundersökning. Rapporten ”Medlem i Svenska kyrkan – en studie kring samtid och framtid” (Verbum 2005) bygger på svar från 1 700 medlemmar i åldrarna 16-75 år. Studien var en fortsättning på 2003 års kvalitativa undersökning ”Utträden som utmanar” (Jonas Bromander, Svenska kyrkans utredningar 2003:2).

Medlemskapet i Svenska kyrkan kan alltid diskuteras. Vilka medlemmar skall vi ha, vilka medlemmar vill vi ha?

Det enda krav som Svenska kyrkan ställer på sina medlemmar är att man är döpt. Inget annat. Sen kan man också vara medlem i avvaktan på dop. Sådan medlemmar har Svenska kyrkan också. Svenska kyrkan är en folkkyrka - en kyrka för folk som bor i Sverige, som vill tillhöra kyrkan och som är döpta.

Om man ser på resultatet av vilka som känner en stark samhörighet med kyrkan så rimmar det ganska bra med hur många som röstar i kyrkovalet. Det kan vi ju också fundera på. Kanske är det så att valsystemet därför borde ändras?

POSK skriver i sitt handlingsprogram:

Svenska kyrkan är en folkkyrka, en öppen kyrka som har ansvar för alla som bor i landet och därför inbjuder alla att delta. En kyrka som inte kräver personlig bekännelse av sina medlemmar, måste för att behålla sin identitet ha medarbetare som är förpliktigade till kyrkans lära genom vigning till biskop, präst eller diakon. Vigningstjänsten är ett uttryck för viljan till livslång tjänst i kyrkan under självständigt läroansvar.

Svenska kyrkan har uppdraget att ge vidare sin tro i varje tid och behöver en genomarbetad missionsstrategi som är välkomnande och sändande, där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan måste församlingen kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande vuxenundervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap.

För en öppen folkkyrka är det angeläget att skapa kontaktpunkter med så stora delar av befolkningen som möjligt. Detta sker genom de kyrkliga handlingarna vid avgörande tidpunkter i människors liv – dop, konfirmation, vigsel, begravning – och genom själavård, diakonal/social verksamhet, undervisning, kulturaktiviteter och delaktighet i samhället. Centrum i kyrkans liv är alltid gudstjänsten – utan gudstjänst ingen kyrka.

Jag tycker att Bromanders och analysavdelningens undersökning är mycket intressant och borde diskuteras ordentligt i församlingarna och i stiften - så att arbetet med att faktiskt visa på att Svenska kyrkan i högsta grad är relevant, med sitt evangelium om Jesus Kristus, får en större plats i verksamheten.

Uppdaterad 2011 06 16 10.00
Kyrkans Tidning hade publicerat en artikel i ämnet på eftermiddagen 15 juni.
Kyrkans Tidning: Stort förtroende för kyrkan, men svag relation>>

Uppdaterad 2011 06 16 kl 11.15
Dagen: Få av SvK:s medlemmar tror på Jesus>>
Dagen Ledare: Rucka inte på läran>>

Inga kommentarer: