4 nov. 2010

Partipolitiskt styrda förtroendevalda ligger på sitt yttersta

Svenska Kyrkans Tidning utkommer idag med veckans pappersupplaga och ledaren uppmanar till politiska ställningstagande. Samtidigt skriver står det i Kyrkans Tidnings ledare om Svenska kyrkan:

Kyrkan ska inte identifieras med partipolitik. Att kyrkan fortfarande har partipolitiskt styrda förtroendevalda måste vara en ordning som ligger på sitt yttersta.

Ledaren sätter fokus på en alltmer brännande fråga i Svenska kyrkan. Förra veckans kyrkomöte gav åtskilliga exempel på hur Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära får stå tillbaka för lydnaden inför det politiska parti majoriteten av kyrkomötesombuden representerar. I kyrkomötets utskottsarbete, i plenum och inte minst i omröstningarna visar sig ingen generell skillnad mellan de politiska partier som behållit sina gamla namn och de så kallade nomineringsgrupper som modifierat sina namn, t.ex. Folkpartister i Svenska kyrkan. Enskilda ledamöters avvikande beteende förändrar inte helhetsbilden.

Partipolitiseringens slutparentes är bara en tidsfråga. Skadan kan begränsas om Svenska kyrkan demokratiseras utan fördröjning. Den blinda fläck som begränsar de goda krafterna inom de partipolitiskt styrda nomineringsgrupperna i kyrkan alla delar är ett handikapp.

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan delar ledarskribentens uppfattning om partipolitiseringen i Svenska kyrkan. Vi delar också ledarens åsikt att Svenska Kyrkans medlemmar utifrån sin kristna tron ska ta ställning och handla politiskt: protestera mot övergrepp och orättvisor, liksom att aktivt stödja och samverka med människor och mänskliga sammanslutningar av en god vilja. Vi arbetar aktivt för att befria alla Svenska kyrkans förtroendevalda och stärka demokratin inom kyrkan, i församlingarna, i stiften och på den nationella nivån. Så här står det i vårt handlingsprogram:

För kyrkans trovärdighet måste partipolitiseringen brytas. Svenska kyrkans beroende av de politiska partierna är ett arv från den tid när kyrkan var en del av den offentliga sektorn. Kyrkan måste nu tydligare framträda som trossamfund och folkkyrka. På församlingsnivå bör kyrkliga val bli personval.


Läs tidigare inlägg i den här bloggen om den partipolitisering som måste brytas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: