21 nov. 2012

Så här blir det nu

Vad händer nu?

Enförsamlingspastorat

Blir ’självständig församling’ (i kyrkoordningen ’församling som inte ingår i ett pastorat’).

Mycket få förändringar:
Från 2014 skall kyrkofullmäktige ha minst
15/25/35 ledamöter för högst 5 000/högst 20 000/över 20 000 röstberättigade
(idag 15/19/25 vid högst 5 000/högst 10 000/över 10 000 röstberättigade).

Antalet ersättare skall vara hälften av antalet mandat nomineringsgruppen fått (avrundas uppåt), minst två (ingen förändring mot idag).

Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd och valnämnd, men några andra nämnder får inte finnas. Finns det andra nämnder idag i församlingen kan dessa ersättas av t ex utskott eller kommittéer under kyrkorådet.

Kyrkorådet består av kyrkoherden och minst 6 valda ledamöter. Uppgifterna är de samma som idag: kyrkorådet skall styra och kyrkoherden skall leda all verksamhet i församlingen.
Kyrkofullmäktige får besluta att församlingen skall delas i flera församlingar så att församlingen blir ett pastorat.

Domkapitlet måste godkänna den nya församlingsinstruktionen för pastoratet för att beslutet skall gälla. Förändringen kan göras den 1 januari vilket år som helst.

Flerförsamlingspastorat

Blir ’pastorat’. Här blir förändringarna större:
Från 2014 kallas samfällda kyrkofullmäktige för kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige ha minst 15/25/35 ledamöter för högst 5 000/högst 20 000/över 20 000 röstberättigade
(idag 15/25/35/45 vid högst 5 000/högst 20 000/högst 40 000/över 40 000).

Antalet ersättare skall vara hälften av antalet mandat nomineringsgruppen fått (avrundas uppåt), minst två (idag lika många som ordinarie).

Hela pastoratet blir en valkrets, med varje församling som valdistrikt. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd, församlingsråd och valnämnd, men några andra nämnder får inte finnas. Finns det andra nämnder idag i samfälligheten kan dessa ersättas av t ex utskott eller kommittéer under kyrkorådet.

Kyrkonämnden ersätts av ett kyrkoråd med minst sex valda ledamöter förutom kyrkoherden. Förutom de uppgifter som kyrkonämnden har idag, att styra pastoratets förvaltning, skall kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet i pastoratet och tillsammans med kyrkoherden ha ett övergripande ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingarnas kyrkoråd ersätts av församlingsråd, med minst fyra ledamöter förutom kyrkoherden. Precis som idag kan kyrkoherden sätta en annan präst som arbetar i församlingen i sitt ställe i församlingsrådet. Kyrkoherdens beslut gäller mandatperioden ut.

Församlingsrådet ansvarar tillsammans med kyrkoherden för att de grundläggande uppgifter som framgår av församlingsinstruktionen blir utförda.

Församlingsrådet väljer kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och om kyrkans upplåtande, samråder med kyrkoherden om gudstjänstplanen, yttrar sig över den för hela pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen, och måste godkänna ändringar i kyrkobyggnaden.

Dessutom kan kyrkorådet uppdra åt församlingsrådet att ansvara för exempelvis budget och anställningar av personal som skall arbeta i församlingen.

Församlingsråden väljs av kyrkofullmäktige. Valbarheten till församlingsrådet är utvidgad till hela pastoratet, men man kan bara väljas till ett av pastoratets församlingsråd. För att säkerställa församlingens inflytande skall kyrkofullmäktige ordna ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater till församlingsrådet.

Eftersom det direkta valet till församlingarnas kyrkofullmäktige eller direktvalda kyrkorådet bortfaller, minskar antalet valsedlar per nomineringsgrupp radikalt i pastoratet:
från två per församling i pastoratet (en vit och en blå) till en enda (vit) för hela pastoratet.

En ny församlingsinstruktion, med ett avsnitt för varje församling, skall utarbetas av kyrkorådet i samverkan med församlingsråden, beslutas av kyrkofullmäktige och godkännas av domkapitlet.

Här skall beskrivas vilka delar av församlingens grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – som skall utföras av församlingen själv, gemensamt av flera församlingar eller på pastoratsnivå.

Kyrkofullmäktige får besluta att ändra församlingsindelningen i pastoratet. Före beslut skall pastoratets församlingsråd yttra sig, och domkapitlet måste godkänna den nya församlingsinstruktionen för pastoratet för att beslutet skall gälla. Förändringen kan göras den 1 januari vilket år som helst.

Flerpastoratssamfällighet

Samfälligheten blir ’pastorat’. Det blir ganska stora förändringar:
En kyrkoherde med övergripande ansvar för hela pastoratet skall tillsättas av nuvarande kyrkonämnd under 2013, och det kan, men behöver inte, vara någon av de kyrkoherdar som idag finns i samfälligheten.

Ingår en domkyrkoförsamling i samfälligheten blir pastoratets kyrkoherde domprost. Om kyrkonämnden inte vill att nuvarande domprost ska bli kyrkoherde för pastoratet, måste en tillsättningsnämnd (med ledamöter från pastoratet och stiftet) sköta rekryteringen av ny domprost. Vilka arbetsuppgifter och titlar nuvarande kyrkoherdar skall ha bestäms av kyrkonämnden, efter 2014 av kyrkorådet. Kanske kan titlar som ’biträdande kyrkoherde’ och ’församlingsherde’ komma till användning.

Från 2014 kallas samfällda kyrkofullmäktige för kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige ha minst 15/25/35 ledamöter för högst 5 000/högst 20 000/över 20 000 röstberättigade
(idag 15/25/35/45 vid högst 5 000/högst 20 000/högst 40 000/över 40 000).

Antalet ersättare skall vara hälften av antalet mandat nomineringsgruppen fått (avrundas uppåt), minst två (idag lika många som ordinarie). Hela pastoratet blir en valkrets, med varje församling som valdistrikt.

Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd, församlingsråd och valnämnd, men några andra nämnder får inte finnas. Finns det andra nämnder idag i samfälligheten, såsom fastighetsnämnd eller kyrkogårdsnämnd, kan dessa ersättas av t ex utskott eller kommittéer under kyrkorådet.

Kyrkonämnden ersätts av ett kyrkoråd med minst sex valda ledamöter förutom kyrkoherden. Förutom de uppgifter som kyrkonämnden har idag, att styra pastoratets förvaltning, skall kyrkorådet ha omsorg om församlingslivet i pastoratet och tillsammans med kyrkoherden ha ett övergripande ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Församlingarnas kyrkoråd ersätts av församlingsråd, med minst fyra ledamöter förutom kyrkoherden. Precis som idag kan kyrkoherden sätta en annan präst som arbetar i församlingen i sitt ställe i församlingsrådet. Kyrkoherdens beslut gäller mandatperioden ut.

Församlingsrådet ansvarar tillsammans med kyrkoherden för att de grundläggande uppgifter som framgår av församlingsinstruktionen blir utförda.

Församlingsrådet väljer kyrkvärdar, beslutar om församlingskollekter och om kyrkans upplåtande, samråder med kyrkoherden om gudstjänstplanen, yttrar sig över den för hela pastoratet gemensamma församlingsinstruktionen, och måste godkänna ändringar i kyrkobyggnaden.

Dessutom kan kyrkorådet uppdra åt församlingsrådet att ansvara för exempelvis budget och anställningar av personal som skall arbeta i församlingen. I stora samfälligheter blir detta sannolikt det vanliga, eftersom församlingskyrkoråden idag har ett omfattande ekonomiskt ansvar och fullgör många arbetsgivaruppgifter.

Församlingsrådet väljs av kyrkofullmäktige.

Valbarheten till församlingsrådet är utvidgad till hela pastoratet, men man kan bara väljas till ett av pastoratets församlingsråd. För att säkerställa församlingens inflytande skall kyrkofullmäktige ordna ett öppet nomineringsmöte där församlingens röstberättigade medlemmar nominerar kandidater till församlingsrådet.

Eftersom det direkta valet till församlingarnas kyrkofullmäktige eller direktvalda kyrkorådet bortfaller, minskar antalet valsedlar per nomineringsgrupp radikalt i pastoratet: från två per församling i pastoratet (en vit och en blå) till en enda (vit) för hela pastoratet.

En ny församlingsinstruktion, med ett avsnitt för varje församling, skall utarbetas av kyrkorådet i samverkan med församlingsråden, beslutas av kyrkofullmäktige och godkännas av domkapitlet.

Här skall beskrivas vilka delar av församlingens grundläggande uppgift – gudstjänst, undervisning, diakoni och mission – som skall utföras av församlingen själv, gemensamt av flera församlingar eller på pastoratsnivå.

Kyrkofullmäktige får besluta att ändra församlingsindelningen i pastoratet. Före beslut skall pastoratets församlingsråd yttra sig, och domkapitlet måste godkänna den nya församlingsinstruktionen för pastoratet för att beslutet skall gälla. Förändringen kan göras den 1 januari vilket år som helst.

Göteborg

Göteborgs kyrkliga samfällighet får respit fram till 1 januari 2018 att genomföra den nya organisationen. Vid valet 2013 väljs alltså fortfarande ett samfällt kyrkoråd med pastoraten som valkretsar, och i varje församling skall ett lokalt val genomföras.

Det är f n oklart om direktval av kyrkoråd fortsatt får förekomma eller om alla församlingar måste ha kyrkofullmäktige. Kyrkostyrelsen kommer senare att fatta beslut om detta.

/Hans-Olof Andrén

Kyrkans Tidning: Tydligt ja i kyrkomötet till nya storpastorat>>
Dagen: Ja till strukturutredningens förslag>>
Svenska kyrkan: Enklare struktur för kyrkan>>

Inga kommentarer: