6 nov. 2012

POSKs kortprogram

Nu har vi publicerat vårt kortprogram på webbplatsen.
Inom kort kommer vi att lägga upp mallar för foldrar så att man kan ladda ner kortprogrammet och publicera lokalt program på baksidan.

Så här ser kortprogrammet ut som styrelsen beslutat om:
Du kan också hitta detta på vår webbsida>>

Vår vision 

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision
att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan

•     erbjuder närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•     förmedlar tillit, befrielse, hopp och livsmod
•     ser och tar vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•     respekterar individen och gläds åt mångfalden
•     är en profetisk röst i samhället och visar på ett liv i rättvisa och frihet
•     är en brobyggare mellan kyrkor
•     strävar efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro

POSK – ett gott val

POSK vill

•     utveckla livskraftiga församlingar

•     ha friare församlingstillhörighet

•     ha minst en diakon i varje församling eller pastorat

•     långsiktigt satsa på lärande och undervisning i alla åldrar

•     med kraft verka för att stärka musiken i församlingarna.

•     att församlingarna anslår medel till internationell diakoni och mission

•     att arvodering av förtroendeuppdrag minimeras

•     värna god arbetsmiljö och främja samarbete mellan olika yrkesgrupper

•     främja ökad samverkan mellan ideella, förtroendevalda och anställda

•     tillgodose en god utbildning och fortbildning för anställda

•    ge nyvigda präster och diakoner likartade villkor under introduktionstiden

•     minska skillnaderna i kyrkoavgift mellan olika delar av landet

•     stärka kyrkans barn- och ungdomsrörelser

•     tillgodose möjligheten att vara volontär som ett sätt för unga att pröva kyrklig tjänst

•     stärka det viktiga arbete som utförs inom Svenska kyrkan i utlandet

•     att insamlade medel för det internationella arbetet inte ska gå till administrativa kostnader 

•     att Svenska kyrkan ska verka för ett hållbart utnyttjande av jordens resurser

•     att Svenska kyrkan ska arbeta för en mer rättvis fördelning av världens tillgångar

En fri kyrka – på riktigt

POSK anser

•     att Svenska kyrkan ska vara en levande, öppen och demokratisk kyrka som verkar i hela landet

•     att det är nödvändigt med en genomarbetad missions­strategi där varje människa uppfattas som en gåva och en resurs i församlingen

•     att församlingarna utifrån sitt uppdrag som kyrka ska utveckla sitt ansvarstagande i samhället

•     att Svenska kyrkan ska vara en aktiv aktör i den sociala ekonomin, till exempel inom skola, omsorg och vård

•     att begravningsbyråverksamhet i Svenska kyrkans regi bör vara tillåten

•     att ledamöter av stiftsfullmäktige och kyrkomöte behöver ha en församlingsförankring och därför ska väljas av församlingarna

•     att ett enklare och billigare valsystem måste införas

•     att biskoparna ska vara fullvärdiga ledamöter i kyrkomötet

Mångfald – en möjlighet

POSK vill

•     verka för respekt, förståelse och möten mellan olika traditioner - mångfalden är en rikedom

•     att det ekumeniska arbetet, dvs samarbetet mellan kyrkor och samfund, drivs vidare med kraft

•     att alla, oavsett sexuell läggning, bemöts med respekt och välkomnas i Svenska kyrkan och i POSK

•     respektera både dem som anser att äktenskap borde vara reserverat för relationen mellan en man och en kvinna och dem som omfattar den nya synen på äktenskapet – det viktigaste är att visa omsorg om de människor som berörs

•     att det skall vara en självklarhet att det finns diakoner, präster och biskopar av båda könen i Svenska kyrkan

•     motverka all särbehandling på grund av kön

Inga kommentarer: