17 okt. 2012

Volontäråret blev PULS

Volontäråret som har funnits i flera decennier inom Svenska kyrkan har numera avslutats på nationell nivå. Istället har det tagits fram ett helt annat koncept som ska ersätta unga människors möjlighet att pröva tjänst i Svenska kyrkan.

Läser på Svenska kyrkans intranät följande:

Projektet Puls erbjuder unga en folkhögskoleutbildning med verksamhetsförlagd utbildning i församling.

Puls – Projektarbete för Unga i Lärande om Svenska kyrkan

Då Volontäråret på nationell nivå har avslutats, satsar nu Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga tillsammans med Sigtuna folkhögskola på Puls, ett projekt där unga vuxna går en folkhögskoleutbildning med stort fokus på verksamhetsförlagd utbildning i församling.

Utgångspunkten är att det behövs nya arenor i Svenska kyrkan där unga människor kan prova på medarbetarskap och samtidigt bidra till framtidens kyrka. Utbildningen ska ge de studerande kunskaper om Svenska kyrkan, dess uppdrag, dess organisation och dess aktörskap i det civila samhället. De studerande får bearbeta sin kristna tro och aktivt bidra till församlingslivet. Utbildningen ska ge teoretisk kunskap och praktisk tillämpning inom projektmetodik och projektledning.

Huvudmän för Puls är Svenska kyrkan och Svenska kyrkans unga. Utförare och kursansvarig är Sigtuna folkhögskola. Projektet ska pågå i fyra år med start i augusti 2012. Under läsåret 2012/2013 genomförs förberedelser, planering, rekrytering och handledarutbildning. Den första av tre utbildningsomgångar startar hösten 2013. Kostnaderna för projektet fördelas mellan den nationella nivån, de stift som är med i samarbetet och de församlingar som tar emot en studerande.

Utbildningen
Utbildningen riktar sig till personer mellan 18 och 30 år som inom ramen för en 10 månaders folkhögskoleutbildning vill lära mer om projektmetodik och aktivt bidra till församlingslivet. Formen för utbildningen är verksamhetsförlagd praktik i församling varvat med internat, studiebesök med mera.

Församlingarnas vinst
En deltagande församling får genom den studerande en ung människas perspektiv på er församling och verksamhet. Även den som ska vara handledare får en kortare utbildning arrangerad av Sigtuna folkhögskola. Handledarutbildningen innehåller bland annat projektmetodik och handledarskap. Inom ramen för folkhögskoleutbildningen genomför den studerande projekt relaterat till församlingens verksamhet. Projektarbetet innebär även breddade lokala kontaktytor med andra organisationer i det civila samhället.

Handledarskap och församlingens ansvar
Församlingen har ett övergripande ansvar för den studerande och förbinder sig att medansvara för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Församlingen utser en handledare som genomför sitt uppdrag i samarbete med kontaktperson i stiftet och kursansvarig lärare. Församlingen bemannar även den arbetsgrupp som krävs för genomförandet av projektarbetet. Utbildningen är helt kostnadsfri för de studerande. Församlingen står för kost, logi och fickpengar för den studerande samt vissa omkostnader som relaterar till arbetsplatsen. För höstterminen 2013 blir det cirka 58 000 kr och för vårterminen 2014 samma summa, cirka 58 000 kronor.

Stiftet stödjer
Strängnäs och Härnösands stift är med i projektet under första utbildningsomgången och förhoppningsvis kommer fler stift att vilja vara med längre fram. De deltagande stiften är med och bekostar handledarutbildning för "sina" församlingar. Stiftet arrangerar också två av de internat som ingår i utbildningen. Utöver detta svarar stiftet även på frågor kring projekten och stöttar med besök i församlingen.

PULS
Puls står för Projektarbete för Unga i Lärande om Svenska kyrkan.
Ordet puls kan även stå för att ta pulsen på församlingslivet, att öka pulsen i samarbeten med andra organisationer, att pulsa nya vägar, att få finnas med i det liv som pulserar hos er och att vara en ”pulsare” i det här projektet.
Pilotsiften (Härnösand och Strängnäs) förbereder för den första utbildningsomgången som startar höstterminen 2013.
FRÅGOR?
Hör av er med frågor om Puls till projektledaren Mia Peterson på Sigtuna folkhögskola.
Telefon: 08-595 582 82 eller e-post: mia.peterson@sigtunafolkhogskola.se.
LÄS MER OM UTBILDNINGEN: www.sigtunafolkhogskola.se/utbildninar-och-kurser/puls/
Personligen så tycker jag att detta är ett bra komplement - men jag tycker inte om att det ersätter möjligheten för en ungdom att pröva på att arbeta i en församling på samma sätt som volontäråret erbjöd.
Vad tycker du - är detta något som din församling skulle kunna tänka sig att vara på på? Har ni haft volontärer förut? Är detta något som kan ge din församling något?
Svenska kyrkan behöver stärka rekryteringen för tjänst inom kyrkan. POSK menar att de gudstjänstfirande gemenskaperna är en naturlig bas för rekrytering. Att finna blivande kyrkoarbetare är en viktig uppgift i alla församlingar och stift. Gruppen unga konfirmandledare är ett av kyrkans största ungdomsarbeten och därför en viktig rekryteringsbas. POSK vill verka för möjligheten att vara volontär i Svenska kyrkan som ett sätt för unga människor att pröva hur det är att arbeta där. 

Inga kommentarer: