12 okt. 2012

Partistyrelsen har tagit beslutet

Jag läser på Folkkyrkans rösts facebook-sida att Socialdemokraterna har antagit sitt manifest inför kyrkovalet 2013.

För en öppen folkkyrka med framtidstro>>

Manifestet är beslutat i Socialdemokraternas partistyrelse (!) den 1 oktober efter att det förberetts av socialdemokraternas kyrkomötesgrupps styrelse.

Läs mer här hur socialdemokraterna ser på kyrkovalet och sin roll i folkkyrkan
Vår kyrkopolitik inför valet 15 september 2013>>

12 punkter har socialdemokraterna tagit fram i sitt manifest.
I detta manifest inför kyrkovalet 2013 lyfter Socialdemokraterna fram tolv viktiga punkter för att Svenska kyrkan ska nå framgång som öppen folkkyrka på 2010-talet.

Svenska kyrkan ska sätta människornas behov i centrum

1. Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigslar och begravningar!
2. Förena goda traditioner med nytänkande så att fler känner sig delaktiga!
3. Håll Sveriges kyrkobyggnader och kyrkogårdar öppna och välvårdade!

Svenska kyrkan ska stå upp för allas lika rätt och värde

4. Visa att kvinnoprästmotstånd och homofobi inte hör hemma i folkkyrkan!
5. Arbeta för internationell solidaritet, social rättvisa och hållbar utveckling!
6. Var drivande i religionsdialog och i arbetet mot mobbning och rasism!

Svenska kyrkan ska bekämpa de växande klassklyftorna

7. Slå larm när kommun, landsting och stat inte tar sitt ansvar för välfärden!
8. Avskaffa alla avgifter i Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet!
9. Skapa fler sommarjobb åt ungdomar i samverkan med kommunerna!

Svenska kyrkan ska bidra till gemenskap och utveckling

10. Ta vara på församlingshemmen som öppna mötesplatser i lokalsamhället!
11. Skapa en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för alla anställda!
12. Bedriv diakonal verksamhet som bryter ensamhet och utanförskap!
Jämför detta med POSKs Vision och program>> 

POSK har ett program som skickades på remiss i två omgångar till alla poskgrupper (första omgången också en helt öppen remiss, på webben) och beslutades på POSKs årsmöte, demokratiskt, den 5 maj i Linköping.

Vision och program inför kyrkovalet 2013 för
POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan – har som vision att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus.

POSK vill att Svenska kyrkan ska
•    erbjuda närvaro, gemenskap, växt och fördjupning
•    förmedla tillit, befrielse, hopp och livsmod
•    se och ta vara på varje människa som en gåva i församlingens liv
•    respektera individen och glädjas åt mångfalden
•    vara en profetisk röst i samhället och visa på ett liv i rättvisa och frihet
•    vara en brobyggare mellan kyrkor
•    sträva efter en sann och öppen dialog mellan människor av olika tro
POSK utvecklar sedan sina tankar i först Identitet och ideologi för att sedan konkretisera ytterligare med hur vi tänker oss att Svenska kyrkan ska utvecklas och verka på olika områden.

Utefter det programmet gör sedan de lokala grupperna sina lokala program - som rör de lokala frågorna i just deras församling och kyrka.

Att som socialdemokraterna säga att alla avgifter på Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet ska avskaffas är intressant. Jag förstår tanken - men hur har de tänkt sig att finansiera detta? Är det kanske att höja kyrkoavgiften? Eller att lägga samman församlingar så att det är fler som är med och bär de ekonomiska utgifterna?

Att skapa fler sommarjobb verkar ju spännande. På något ställe har jag läst att det handlade om att de ungdomar som konfirmerades skulle erbjudas tre veckor sommarjobb genom kyrkan. Bra eller dåligt? Det får du bedöma själv.
Och rent praktiskt - hur skulle det fungera i din församling?

Uppdaterad 2012 10 16 kl 12.00
Tankar i natten blogg: Undras om partistyrelsen bad den heliga ande om vägledning>>

Uppdaterad 2012 10 17
EFS idag: Vad säger n`Georg?>>
BloggarDag: För en öppen folkkyrka med framtidstro>>

Inga kommentarer: