24 feb. 2012

Remiss om ekumeniken


Kyrkomötet har beslutat att göra en översyn av kyrkoordningen när det gäller de ekumeniska perspektiven. En remiss med ett förslag på ett helt nytt kapitel har nu skickats ut till alla domkapitel, alla stiftsstyrelsen och vissa församlingar, utsedda av stiften.

Så här står det i remissen:
Vid 2006 års kyrkomöte behandlades förslaget om ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska missionskyrkan. I samband med detta redovisades att bestämmelser i sex olika kapitel i kyrkoordningen skulle bli direkt tillämpliga efter ingående av överenskommelsen.
Kyrkostyrelsen förde ett resonemang kring detta faktum och föreslog att möjligheten att föra in vissa övergripande bestämmelser om ekumenik i kyrkoordningen kunde prövas. Med hänvisning till detta väcktes en motion vid samma kyrkomöte där det föreslogs att kyrkomötet skulle uppdra åt kyrkostyrelsen " att utforma ett förslag till avsnitt om ekumeniken i kyrkoordningen med inriktning på grundläggande förutsättningar, ansvar och stöd i de ekumeniska relationerna".
Sekretariatet för teologi och ekumenik har handlagt ärendet och föreslår ett helt nytt kapitel i kyrkoordningen med den teologiska grunden för Svenska kyrkans ekumeniska strävanden.

Nu är alltså förslaget utsänt på remiss till alla domkapitel, stiftsstyrelsen och vissa församlingar, utsedda av stiften. Och frågorna som ställs är:
1. Ger den principiella inledningen en tillräckligt tydlig teologisk motivering för Svenska kyrkans ekumeniska engagemang, och för den reglering av detta som kyrkoordningen innehåller?

2. Gör utformningen av paragraferna - med övergripande bestämmelser och hänvisningar till relevanta saksammanhang - det lättare att få överblick över kyrkoordningens reglering av ekumeniska frågor?
Här kan du läsa hela förslaget och remissen. Sista dag för remissinstanserna att svara är 27 april.

Inga kommentarer: