8 feb. 2012

Nytt från kyrkohandboksgruppen


Från vår representant i kyrkohandboksgruppens referensgrupp, prosten Anders Reinholdsson, får vi följande rapport om kyrkohandboksarbetet:

Referensgruppen var senast samlad i Uppsala den 26 januari.

Nu föreligger förslag både beträffande det vi kallar huvudgudstjänst och för de kyrkliga handlingarna. Fortfarande sker en del ändringar och justeringar efter hand. Dock kan man nu tydligt se hur materialet kommer att se ut.

När det gäller huvudgudstjänsten finns två spår:
1. Högmässa med många fasta moment.
2. Mässa/gudstjänst med fler fakultativa moment.
Utifrån det andra spåret kan man bygga en rad gudstjänster från en enkel vardagsmässa till en genomförd temamässa. Detta ger både en fasthet i strukturen för alla gudstjänster och en rikedom och variationsmöjlighet.

I ordningarna för de kyrkliga handlingarna eftersträvas också en gemensam struktur i anslutning till gudstjänstens Ordo.

Sammanfattningsvis kan man säga att en hel del från kyrkohandbok 1986 finns kvar oförändrat eller lätt bearbetat. Nytt material ger en del nya motiv och nytt språk och/eller handlar om uppdraget att eftersträva ett med inkluderande språk.

Förslag till försöksordning kommer att fastställas av Kyrkostyrelsen i juni. Det innebär att vi ännu inte kan mångfaldiga det material som finns eller hänvisa till det i detalj.

När det gäller musiken finns nu allt framme av det som är nytt (eller nygammalt) Allt är inte bearbetat och satt i musikalisk sats, t.ex. har en del bidrag än så länge bara ackordanalys.

En del av materialet hämtas från ”Gudstjänstsång”, annat är nyskrivet.
Som det ser ut kommer fler av de nuvarande serierna att finnas kvar. Dessutom tillfogas flera nya, ett från anglikanskt håll, ett med barnperspektiv och ytterligare några.
Det finns också nya sjungna förböner för vigsel, begravningsgudstjänst och (nytt) dop.

Biskopsmötet har haft flera tillfällen att reflektera och komma med synpunkter. Både i november 2011 och nu i januari gavs stort utrymme i biskopsmötet för information och diskussion. Även i mars kommer frågan upp i biskopsmötet.

Rapporter från det nu inledda arbetet med att förbereda försöksverksamheten ger vid handen att stiften med iver arbetar med att ta fram försöksförsamlingar. Som ett exempel kan nämnas att Stockholms stift är långt framme i sina förberedelser. Ett annat exempel är Göteborgs stift som ordnar fyra samlingar i februari-mars med information och samtal inför försöksverksamheten.

Efter sommaren blir det också olika samlingar för försöksförsamlingarna inför försöksverksamheten som ju börjar 1 i Advent 2012.

Försöksmaterialet kommer också i ett digitalt verktyg så att det ska gå lätt att göra agendor för olika sammanhang. Vår förhoppning är att det snarare skall få en enkel uppläggning än en komplicerad. Där samtalar våra handläggare med bland annat informationsavdelningen på Kyrkans hus.

Jag vill också berätta att arbetet i referensgruppen har varit mycket givande med stort ömsesidigt förtroende och gott samarbete såväl internt inom gruppen som i förhållande till styr- och ledningsgrupp och expertgrupp.

Med många goda hälsningar!

Anders Reinholdsson

Stiften håller nu på att utse de församlingar som i deras stift ska använda försöksordningarna från 1:a advent 2012 - 1:a advent 2013. Kanske är ni intresserade av detta i din församling? Ta då kontakt med ditt stiftskansli så får du mer information.

Kyrkohandboken och försöksverksamheten, kyrkomötet>>

Webbsida om kyrkohandboksarbetet>>

Från POSKs program:
Kyrkans tro tar sig uttryck i en församlingsgemenskap med ett levande gudstjänstliv som centrum. Att bygga levande församlingar är kyrkans viktigaste uppgift och en gemensam kallelse till alla som tillhör kyrkan. Gudstjänsten är hela församlingens gåva och ansvar. Frivilligas ansvarstagande i gudstjänsten ska uppmuntras. Det är angeläget med ett brett utbud av gudstjänstformer för olika åldrar och livssituationer. För en kristen kyrka är tron på Jesus Kristus som vår frälsare grundläggande. Detta måste tydligt framträda så att inte evangeliet går förlorat och ersätts av enbart allmänreligiösa eller etiska frågor.

Inga kommentarer: