19 jan. 2012

Ny trosbekännelse


Måste medge att jag helt hade missat att detta var på gång. Det är utskickat en remiss till Svenska Kyrkans Unga, stiftsstyrelserna och domkapitlen, samt fyra församlingar i varje stift med ett nytt förslag på trosbekännelse. Nja, kanske inte en helt ny trosbekännelse, men förändring av några ord.

Jag har de senaste dagarna varit inne ganska mycket på Svenska kyrkan webbsida och även på intranätet, så man kan ju tycka att jag borde stött på informationen om den här remissen. Men det stod om remissen i kyrkostyrelsens protokoll i december som jag missat att läsa.

Nu får jag läsa om det i Kyrkans Tidning istället Och sedan får jag veta att Socialdemokraterna (!) har lagt upp informationen på sin webbsida den 16 januari. (alltså inte Tro och Solidaritet, utan Socialdemokraternas webbsida!)
Socialdemokraterna: Trosbekännelsens nya översättning>>
Där finns också en länk till remissbrevet från kyrkokansliet.

Nu ska vi inte fördjupa oss mer i mina tillkortakommanden. Kontentan är i alla fall att trosbekännelsen är ute på remiss!

Remissen är utskickad 13 december från kyrkokansliet. Det är två frågor som remissen ställer.
Kyrkostyrelsen vill i första hand ha svar på följande frågor:
Fråga 1. Tillstyrker ni att kyrkostyrelsen föreslår kyrkomötet att anta de ekumeniska trosbekännelserna från 1996 med den ekumeniskt förankrade ändringen "allsmäktig Fader" i stället för "den allsmäktige Fadern" i den apostoliska trosbekännelsen och med formuleringen "universell" beträffande kyrkan?

Fråga 2. Om svaret är "nej" på fråga 1. Vilka förändringar anser ni vara nödvändiga för att ni ska vara beredda att tillstyrka att kyrkostyrelsen föreslår kyrkomötet att anta de ekumeniska trobekännelserna från 1996?
Bakgrunden till varför remissen är ute är det arbete som gjordes i samband med kyrkohandboksarbetet 1996. Då låg det ett förslag till en ekumenisk godkänd trosbekännelse, men Svenska kyrkan valde att inte anta den. Arbetet med den trosbekännelsen hade gjorts i Sveriges Kristna Råd.

2008 skickar Ola Isacsson (POSK) in en motion där han förslår att Svenska kyrkan ska godkänna de översättningar som tagits fram och att de ska börja användas i Svenska kyrkans gudstjänster.

Motion 2008:20 Nyöversättning av trosbekännelserna>>
Dagen (2008) Svenska kyrkan ska bearbeta trosbekännelsen>>
Motion 2009:19 Nyöversättning av trosbekännelserna>> (med hela argumentationen för varför kyrkostyrelsen ska fortsätta med ärendet!)

Kyrkostyrelsen backar inför uppdraget - man tycker det är för svårt. Men kyrkomötet säger att det ska göras ändå. Och nu är alltså förslaget ute på remiss. Och så här skriver kyrkokansliet, underskrivet av Cristina Grenholm:
Frågan om nyöversättningar av den apostoliska och nicenska trosbekännelsen har varit aktuell inom Svenska kyrkan under lång tid. Svenska kyrkan medverkade aktivt i tillkomstprocessen bakom de ekumeniskt förankrade nyöversättningar som lades fram av Sveriges Kristna Råd (SKR) 1996 och som SKR enhälligt rekommenderade sina medlemskyrkor att använda. Översättningarna har sända varit ute på remiss vid två tillfällen, dels 1996 dels i anslutning till handboksremissen 2000. Frågan har därefter varit uppe i kyrkomötet 2008 och 2009.
(…)
Svenska kyrkan har väckt frågan om en för kyrkorna gemensam översättning i SKR. En arbetsgrupp har tillsatts med deltagande från Svenska kyrkan. Det har konstaterats att det är ett mycket gediget och kompetent arbete bakom översättningarna från 1996 och att det är angeläget att detta tas till vara. Det har dessutom konstaterats att SKR inte har egna resurser för att driva ett förnyat översättningsarbete och att detta inte heller bedöms nödvändigt.

Kyrkomötet har understrukit att det är angeläget att nå fram till gemensamma översättningar. I en ny remissomgång vill kyrkostyrelsen därför ha synpunkter på hur stiften och andra remissinstanser ser på ett antal formuleringar där de tidigare remissomgångar kommit fram synpunkter på de ekumeniska översättningarna.
Remisstiden är satt till den 15 mars. Ola Isacsson är intervjuad i Kyrkans Tidning (tyvärr fanns den artikeln inte ännu på webbsidan, men nedan är en faximil) där han säger:
- Jag vill att det ska hända något eftersom man gjort arbetet.
Sen måste man väl få fnissa lite åt dagens Parsmo i Kyrkans Tidning…

Uppdaterad 2012 01 24
Tidningen Dagen: Trosbekännelsen kan få ny språkdräkt>>

1 kommentar:

Maria Lagerman sa...

Tack för kredden att vara först:-)