27 dec. 2011

Året som gick i Svenska kyrkan

Från Svenska kyrkans webbsida hämtar jag följande artikel:

Året som gick i Svenska kyrkan

En av de tre mottagarna av Nobels fredspris 2011, Leymah Gbowee besökte Svenska kyrkan i Uppsala och träffade ärkebiskop Anders Wejryd - här i samtal i domkyrkan i Uppsala.

En av de tre mottagarna av Nobels fredspris 2011, Leymah Gbowee besökte Svenska kyrkan i Uppsala och träffade ärkebiskop Anders Wejryd - här i samtal i domkyrkan i Uppsala. Foto: Magnus Aronson/IKON

[2011-12-27]

Stöd till de utförsäkrade, extra säkerhetskontroller av gravstenar och svältkatastrofen i Afrikas horn. Svenska kyrkan fick många rubriker i riksmedia under det gångna året. Nedan följer ett axplock av några större nyheter och debatter i media.

Vapenhandel
I januari uppmanade ärkebiskop Anders Wejryd på DN Debatt samtliga partier att agera för en skärpt lagstiftning i fråga om den svenska vapenexporten med anledning av folkresningar som pågick i Egypten och Tunisien. Enligt honom är det oacceptabelt att fortsätta med svensk vapenexport till diktaturer och länder som bryter mot mänskliga rättigheter.

Senare på hösten tog ett enigt biskopsmöte ställning för ett internationellt vapenhandelsavtal. Biskopar har tillsammans ställt sig bakom en multireligiös deklaration till stöd för ett internationellt vapenhandelsavtal inom FN. Den multireligiösa deklarationen driver aktivt frågan om ett avtal för att kontrollera den internationella vapenhandeln.

De utförsäkrade
Under vintern slog många diakoner runt om i landet larm om de utförsäkrades situation. Sjuka och arbetslösa sökte hjälp och stöd hos församlingar då de hamnat utanför alla försörjningsmöjligheter därför att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen gjort olika bedömningar av deras arbetsförmåga.

Biskoparna i Svenska kyrkan ställde sig enhälligt bakom Sveriges Kristna Råds öppna brev till regeringen som beskrev konsekvenser som sjukförsäkringsreformen fått för enskilda människor och för familjer i Sverige.

– Människor ska inte behöva säga upp en trygg anställning och gå ut i arbetslöshet på grund av att de nått en tidsgräns i sjukförsäkringen, konstaterade biskoparna.

Motverka och förhindra sexuella övergrepp
Svenska kyrkan antog 1998 de första riktlinjerna för arbetet mot sexuella övergrepp. I februari reviderades riktlinjerna och publicerades i skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.”

På våren uppmärksammades det i media ett antal fall då anställda i kyrkan gjort sig skyldiga till sexbrott. Ärkebiskop Anders Wejryd välkomnade granskningen:

– Det bästa skyddet mot sexuella övergrepp i våra kyrkliga sammanhang är att bryta tystnaden. ”Varje övergrepp är ett för mycket – och vid misstanke om brott måste polisanmälan göras, så att en juridisk prövning kan ske. Vi har ingen anledning att skydda förövarna, kyrkans ansvar är att stå på de utsattas sida.”, skrev han i en debattartikel.

På ärkebiskopens initiativ tillsattes en utredning som med uppgift att granska hur domkapitlen i Svenska kyrkan efterlevt riktlinjerna. Utredningen visade att man har i de allra flesta fallen levt upp till de krav som riktlinjerna för arbetet mot sexuella övergrepp ställer. I ett uppmärksammat fall skulle man dock ha gjort en polisanmälan och tagit prästen ur tjänst.

Utmaningar i framtiden – ny organisation
En strukturutredning har arbetat på Kyrkomötets uppdrag med syftet att skapa effektivare organisation för att Svenska kyrkan ska kunna möta de stora samhällsförändringarna.

I framtiden kommer sannolikt mindre andel och antal svenskar att tillhöra Svenska kyrkan. Även flytt från glesbygden till storstäderna innebär stora utmaningar för många församlingar.

Utredningen som presenterades på våren föreslår en förenklad organisation och ledning för församlingar, att ansvaret för vård och underhåll av kyrkobyggnaderna flyttas till stiften och att arbetet med gemensamma administrativa system i kyrkan intensifieras.

I Strukturutredningens betänkande, Närhet och samverkan, har lämnats till kyrkostyrelsen och behandlas av kyrkomötet 2012.

Församling mottog utmärkelse av Kronprinsessan Victoria
Årets insamlande församling – den utmärkelsen fick Grundsunda i Härnösands stift. I juni fick de ta emot utmärkelsen av kronprinsessan Victoria. Grundsunda församling fick utmärkelsen för bland annat ett högt insamlingsresultat och ett stort engagemang.

Ny generalsekreterare
I juni utsåg kyrkostyrelsen jur.kand. Helén Ottosson Lovén (54), till ny generalsekretare för Svenska kyrkan. Hon har sedan november 2010 varit tillförordnad generalsekreterare och tidigare arbetat som ekonomi- och finanschef vid kyrkokansliet i Uppsala. Kansliet har 300 anställda.

Almedalsveckan
Svenska kyrkan presenterade under Almedalsveckan en attitydundersökning om religionernas roll i det offentliga rummet.

Svenska kyrkan som opinionsbildare var ett ämne som diskuterades flitigt under Almedalsveckan. Flera av Svenska kyrkans företrädare var med i debatter och intervjuer. Både under seminarier och i medierna. Nikodemussamtalen i Visby domkyrka var välbesökta och uppmärksammades i även i medierna.

Afrikas horn
Över 12 miljoner människor på Afrikas Horn är i akut behov av stöd, och den värsta torkan på över 60 år tvingar allt fler människor på flykt.

Svenska kyrkan har utsända i området och arbetar tillsammans med ACT-alliansen i akut och långsiktigt arbete i Kenya, Etiopien och i Somalia med matdistribution, näringstillskott till barn och för att förhindra malariautbrott.

Securitas-aktierna såldes
I juli beslutade Svenska kyrkan på nationell nivå att sälja sitt aktieinnehav i Securitas. Bolaget levde inte upp till de krav på hållbarhet och ansvar för miljö, sociala frågor och affärsetik, som Svenska kyrkan ställer.

– Vi försöker aktivt påverka bolag som vi har aktier i att ta ansvar för sin verksamhet. Vårt baskrav är att företag som vi investerar i hanterar och följer upp sina risker vad gäller miljö, sociala frågor och affärsetik, säger Anders Thorendal, finanschef för Svenska kyrkans nationella nivå. Där placeringstillgångarna i kapitalförvaltningen uppgår till cirka fem miljarder kronor.

Svenska kyrkan populär på Bok och bibliotek
Svenska kyrkan är bokmässans största samarbetspartner. Förlagen står i kö för att få med sina aktuella författare i scenprogrammet under det numera välkända namnet Se människan.

Årets tema var Vändpunkter där man erbjöd bland annat två program och en konsert med punkikonen Nina Hagen. Se Människan scenen fick även i år över tio tusen besökare.

Gravstenarna kontrollerades inför Allhelgona
En tragisk dödsolycka på kyrkogården i Väst Sverige, då ett barn hamnade under en fallande gravsten, ledde till extrainsatta kontroller av gravstenarna runt om i landet.

Inför Allhelgona helgen kunde man se ovanligt många liggande gravstenar på kyrkogårdar. Stenar som ligger på marken är i behov av nya dubbar eller fästen och väntar på åtgärd från kyrkogårdsförvaltning eller gravrättsinnehavare.

Bistånd i privat regi får kritik
I december lanserade Svenska kyrkan och Diakonia studien ”Det privata näringslivet som förmedlare av svenskt bistånd - en kartläggning”. Den visar på brister i uppföljningen och frågetecken kring hur bistånd via det svenska näringslivet bidrar till fattigdomsbekämpning – vilket är målet för det svenska biståndet.

Granskningen visar att en övervägande majoritet av projekten som utvärderats antingen har svårt att uppvisa utvecklingsresultat, eller helt saknar utvecklingseffekter. Ett annat generellt problem för flertalet projekt är att mätningen av resultaten är bristfällig och saknar oberoende granskning.

Fredspristagare besöker Svenska kyrkan
Nobels fredspristagare, Leymah Gbowee, besökte Svenska kyrkan i mitten av december. Under besöket träffade hon elever på Rosendalsgymnasiet i Uppsala samt medverkade i ett öppet samtal med ärkebiskop Anders Wejryd.

Leymah Gbowee har praktiserat inom lutherska kyrkans traumaprogram för helande och försoning i Liberia som Svenska kyrkan stödjer sedan 1990-talet.

Kristiina Ruuti

Inga kommentarer: