18 nov. 2011

Avhandlingar som rör religion och politik

Jag fick en nyhetsbrev från Rikare liv>>
Där skriver Ulf Svensson om två avhandlingar Två viktiga avhandlingar>>
Det görs en hel del intressant forskning på våra universitet och högskolor som tyvärr inte når ut till en större allmänhet. Detta trots att de kan laddas ner gratis och håller mycket hög klass och även kommenteras i media. Jag vill här puffa för två forskare som nyligen disputerat och lämnat viktiga bidrag till den aktuella samhällsdebatten. Dessutom finns det starka beröringspunkter dem emellan.
(…)

På församlingsnivå krockar allt

Enligt Öljarstrand blir förändringarna extra tydliga på församlingsnivå. Här ska man hantera allt som händer vilket är lika med vikande medlemstal, vikande ekonomi, vikande traditionell religiös praktik och vikande antalet ideella krafter och en förändrad efterfrågan. Det traditionella utbudet lockar inte lika många individer längre, i alla fall inte på platser där man inte är tillräckligt skickliga på att bygga upp levande församlingsgemenskaper, som i sin tur innebär att verksamheten dör sotdöden. Intressant är att konstatera att antalet ideellt arbetande tidigare var i kraftig majoritet men att det från och med på 1950-talet så har antalet professionella, fast anställda ökat kraftigt.

(…)

Svenska kyrkan styrs av politiker och därför är det viktigt att förstå vad som händer inom politiken. Politik styrs av idéer och värdegrundsresonemang, verksamheter som tidigare var väl förankrat inom Svenska kyrkan men där värdegrundsarbetet numera nästan helt upphört. Så, om nu politikerna och politiken riskerar att bli än mindre relevanta ska styra en organisation som medlemmarna tycker blivit allt mindre relevant vad bli resultatet av detta. Legitimiteten håller sakta men säker på att rinna ut i sanden och frågan är vad som händer när man närmat sig nollpunkten. Utmaningen är således att bli relevant igen och då återstår nog en hel del ommöbleringar både inom Svenska kyrkan och inom politiken.


Den mångtydiga församlingen

Jag håller med Ulf Svensson att det finns många spännande avhandlingar som borde kunna spridas till fler. Jag har inte läst dessa avhandlingar själv - men visst verkar det spännande?

Att vi har politik i Svenska kyrkan är alldeles självklart - alla demokratiskt fattade beslut är politik. Men vi skall inte ha partipolitik som beslutas av någon annan instans än de som är förtroendevalda i Svenska kyrkan och aktiva där.

Ur POSKs handlingsprogram:
POSK nominerar kandidater som är förtrogna med Svenska kyrkan och har ett engagemang i dess gudstjänst- och församlingsliv. POSKs kandidater är alltid partipolitiskt obundna i de kyrkliga sammanhangen, men vissa tar också samhällsansvar genom att verka inom ett allmänpolitiskt parti i exempelvis kommunen.

Inga kommentarer: