8 juni 2011

Evangelium kan inte lagras

Innan långhelgen så kom det ett brev på posten från kyrkokansliet. Det innehöll information om kyrkomötet till hösten och tre publikationer samt en del av kyrkostyrelsens skrivelser. Du hittar information om detta här>>

årsredovisning 2010 SvkyDet var Årsredovsningen 2010 i klädsam lila färg - boten och fastans färg. Sedan var det två små häften - den ena var Martin Luthers Lilla Katekes i översättning, inledning och kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster. Sist var det en bok från Sveriges Kristnas Råds skriftserie nr 16 - Äktenskap där religioner möts, redaktör Cajsa Sandgren och Katrin Åmell OP.

Årsberättelsen börjar med en artikel av ärkebiskopen med rubriken "Förkunna evangelium." och fortsätter "Det glada budskapet, evangelium, kan inte lagras. Det kan inte förkunnas en gång för alla. Det måste bli berättat gång på gång och hört gång på gång. Att förkunna evangelium är i alla tider kyrkans pågående uppdrag."

Ja, så börjar ärkebiskopen och jag tycker blir glad. Det här är verkligen den kristna kärnan - detta är verkligen Svenska kyrkans verkliga budskap och djupaste mening.

Ärkebiskopen avslutar sin artikel med meningen "Men utan inriktning på vad tron kan betyda för enskilda människor, på den plats där man finns, så är det nationella uppdraget rätt meningslöst." Så sant, så sant! Låt oss bara hoppas att varje församling, varje stift och den nationella nivån också kommer att omsätta detta i praktiken.

Nästa artikel i årsredovisningen är skriven av generalsekreteraren. Ja, det vill säga, den tf generalsekreteraren Helén Ottosson Lovén. Hon skriver också mycket bra saker, bland annat;
"Verksamheten blir självklart mångfacetterad när så många människor bär sina erfarenheter av tro och liv in i Svenska kyrkans sammanhang. Det är en utmaning för oss alla att både stimulera mångfalden och hålla samman som en enhet."
Hon skriver också om analys, om samtal med alla stiftsstyrelser och om det riktade församlingsbidraget.

Sen finns det en artikel med en massa sifferfakta om Svenska kyrkan.
1 467 församlingar, 45 utlandsförsamlingar (2010), 6,6 miljoner medlemmar (70% av befolkningen), 430 000 gudstjänster med mer än 17 miljoner deltagare. 40 000 konfirmander, 5 500 körer med 100 000 körmedlemmar. 23 000 anställda och 35 000 förtroendevalda. Plus alla ideellt engagerade.

Det finns också en förvaltningsberättelse i årsberättelsen. Där står det;
Den nationella nivån tar ansvar för kyrkans gemensamma angelägenheter i fråga om inomkyrklig normgivning, överprövning av beslut, gemensam information, utbildning, samråd samt ekumeniska relationer, internationell diakoni och mission. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt såväl i det svenska samhället som internationellt.

Hmm… tänker jag… inomkyrklig normgivning? Vad är det? Vad menas med det? Normgivning? Blir kanske något att ställa fråga om på kyrkomötet.

Med EN mening nämns de stora chefsrokaderna på kyrkokansliet. Det står "I slutet av året har generalsekreterare Lars Friedner lämnat sin tjänst". Det är allt som står. Inget mer. Inget om de andra chefer som slutat.

Men det står en massa saker som har gjorts. Om betänkanden och remissvar som har lämnats. Företrädesvis till samhället men även inomkyrkliga svar. Det ekumeniska relationerna har uppehållits genom att Svenska kyrkan har besök och fått besök. Svenska kyrkan har också varit värd vid flera olika tillställningar, bland annat Borgåöverläggningar och ECIC - European christian internet conference.

Jag blir glad och stolt när jag läser att som Svenska kyrkan är med och driver eller på annat sätt medverkar i. Men jag blir också lite fundersam över varför jag inte visste om flera av dessa aktivitet. Jag trodde att jag hade hade ganska bra koll på vad som är på gång i Svenska kyrkan - men tydligen inte. Jag får läsa det i årsberättelsen istället. Tur att den finns. Jag saknar den dock på internet.
(Den här texten kan du också läsa på vår webbsida www.posk.se)

Inga kommentarer: