27 juni 2011

31 frågor om strukturutredningen

Nu finns remissfrågorna publicerade som skickas ut till alla församlingar och andra remissinstanser när det gäller strukturutredningen "Närhet och samverkan".
Du hittar frågorna på POSKs webbsida här>>

31 frågor ställer kyrkostyrelsen. Det finns möjlighet att svara Ja, Ja efter viss justering, Nej, Avstår från att svara. Och sen finns det möjlighet att skriva fritext i en ruta i samband med varje fråga.

Och det hoppas jag verkligen att remissinstanserna utnyttjar - särskilt i de fall där man inte vill att förslaget skall genomföras eller där man vill ha viss justering. För annars blir det omöjligt för kyrkostyrelsen att revidera förslaget.

Alla svar skall lämnas in på webben genom en särskild länk. Varje församling har fått en sådan länk. Om man vill lämna in en spontanremiss får man beställa en länk. Det kan du göra från den här sidan>> (i spalten till höger). De som beställer länkar under sommaren kommer att få länken i augusti, säger de på kyrkokansliet.

Sista svarsdag på remissen är 15 december.

Här kommer alla frågorna:

Fråga 1, Insänt av:
Ange svarslämnares namn, befattning och om svaret även gäller ytterligare instanser än den som anges i formuläret.
Namn (obligatoriskt) ____________________
Befattning ____________________
Svaret gäller även följande remissinstanser: ____________________

Fråga 2, betänkandets avsnitt 7.2. En eller två lokala nivåer
På Svenska kyrkans lokala nivå ska kunna finnas församlingar med ansvar för församlingens grundläggande uppgift, med egen ekonomisk förvaltning och med ansvar för personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Fråga 3, betänkandets avsnitt 7.2. En eller två lokala nivåer
Det ska alternativt kunna finnas pastorat som är en samverkansform för flera församlingar. När församlingar bildar ett pastorat avser samverkan även sådant arbete som är ett utflöde av församlingens grundläggande uppgift. Pastoratet har ansvaret för ekonomi, personal, fastighetsförvaltning och begravningsverksamhet.

Fråga 4, betänkandets avsnitt 7.2. En eller två lokala nivåer
Det ska inte längre finnas några flerpastoratssamfälligheter. De fler pastoratssamfälligheter som finns vid årsskiftet 2013/14 övergår då till att bli pastorat.

Fråga 5, betänkandets avsnitt 7.2. En eller två lokala nivåer
I kyrkoordningen regleras inte några andra samverkansformer på lokal nivå än samverkan mellan flera församlingar i ett pastorat.

Fråga 6, betänkandets avsnitt 7.3. Den lokala indelningen
Som kriterium för pastoratsindelningen ska gälla att ett pastorat ska kunna fullgöra de uppgifter som är ålagda ett pastorat enligt bestämmelser i kyrkoordningen. Motsvarande ska gälla för församlingar som inte ingår i något pastorat.

Fråga 7, betänkandets avsnitt 7.3. Den lokala indelningen
Som kriterier för församlingar som ingår i ett pastorat ska gälla att gudstjänster firas enligt vad som framgår av församlingsinstruktionen, att det finns ett invigt kyrkorum samt att det finns personer som tar ansvar för den grundläggande uppgiften och personer som fullgör uppdragen som förtroendevalda i församlingen.

Fråga 8, betänkandets avsnitt 7.3. Den lokala indelningen
Stiftsstyrelsen fattar beslut om pastoratsindelningen och om indelningen i församlingar som inte ingår i något pastorat.

Fråga 9, betänkandets avsnitt 7.3. Den lokala indelningen
Pastoratet beslutar om indelningen av pastoratet i församlingar. Ett sådant beslut ska för att gälla vara fastställt av stiftsstyrelsen. En församling som inte ingår i ett pastorat kan genom att besluta att den ska uppdelas på flera församlingar bli ett pastorat. Ett sådant beslut ska fastställas av stiftsstyrelsen.

Fråga 10, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Beslutande organ i pastorat och i en församling som inte ingår i något pastorat är kyrkofullmäktige som utses i direkta val av dem som tillhör pastoratets församlingar respektive församlingen.
Varje pastorat och varje församling med kyrkofullmäktige ska utgöra en valkrets.

Fråga 11, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Styrelse i ett pastorat och styrelse i en församling som inte ingår i något pastorat är ett av kyrkofullmäktige valt kyrkoråd.

Fråga 12, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Som styrelse för en församling som ingår i ett pastorat ska finnas ett av pastoratets kyrkofullmäktige valt församlingsråd.

Fråga 13, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
De som tillhör någon av församlingarna i ett pastorat ska vara valbara till ett församlingsråd i pastoratet.

Fråga 14, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Kyrkoherden eller en annan präst som arbetar i församlingen och som kyrkoherden sätter i sitt ställe ska vara ledamot i församlingsrådet.

Fråga 15, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Ett församlingsråd ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Fråga 16, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Det ska inte finnas andra nämnder än valnämnd på lokal nivå.

Fråga 17, betänkandets avsnitt 7.4. Beslutande organ och styrelse
Stiftsfullmäktige ska fortfarande kunna utse nämnder vid sidan av stiftsstyrelsen.

Fråga 18, betänkandets avsnitt 7.5. Församlingsinstruktionen
Det ska finnas en gemensam församlingsinstruktion för församlingarna i ett pastorat. I en församlingsinstruktion för församlingarna i ett pastorat redovisas hur ansvaret för den grundläggande uppgiften är fördelat mellan församlingarna och pastoratet. Där ska också redovisas hur prästtjänsterna i huvudsak disponeras.

Fråga 19, betänkandets avsnitt 7.5. Församlingsinstruktionen
Församlingsinstruktionens innehåll ska prövas minst vart fjärde år.

Fråga 20, betänkandets avsnitt 7.6. Förenklingar
Det ska inte längre anges att nämnder på stiftsnivå eller att andra organ tillsatta av Kyrkomötet än Kyrkostyrelsen får väcka ärenden i kyrkofullmäktige.

Fråga 21, betänkandets avsnitt 7.6. Förenklingar
Bestämmelserna om frågor i kyrkofullmäktige och stiftsfullmäktige utgår.

Fråga 22, betänkandets avsnitt 7.6. Förenklingar
Bestämmelserna om att det kan ske sluten omröstning i fullmäktige vid tillsättning av befattningar utgår.

Fråga 23, betänkandets avsnitt 7.6. Förenklingar
Bestämmelserna om att kyrkorådet ska göra vissa framställningar till vissa organ utgår.
Bör föreslaget genomföras?

Fråga 24, betänkandets avsnitt 7.6. Förenklingar
Bestämmelser om att kyrkorådet och stiftsstyrelsen får begära in yttranden och upplysningar från nämnder och anställda utgår.

Fråga 25, betänkandets avsnitt 7.7. Vissa ändringar beträffande stiften
Stiftens främjande och tillsyn ska även avse förvaltningen hos pastorat och församlingar.

Fråga 26, betänkandets avsnitt 7.7. Vissa ändringar beträffande stiften
Det bör genomföras en särskild utredning om kontraktets ställning och uppgifter.

Fråga 27, betänkandets avsnitt 8. Gemensamt ansvar för kyrkobyggnaderna
Stiftet ska ha det ekonomiska ansvaret för vård och underhåll av de kyrkobyggnader i stiftet som ägs av en församling och ha ansvar för vård och underhåll av kyrkobyggnader enligt en i kyrkoordningen given bestämning av stiftets ansvarsområde. Stiftet ska även ha ansvar för sådana inventarier som avses i bestämmelserna i 4 kap. 6 § i kulturminneslagen. Ändringarna i ansvarsfördelningen avseende kyrkobyggnader ska träda i kraft den 1 januari 2015.

Fråga 28, betänkandets avsnitt 8. Gemensamt ansvar för kyrkobyggnaderna
Det bör göras visst kompletterande utredningsarbete om genomförandefrågor. I det fortsatta arbetet bör prövas om det ska finnas en av Kyrkomötet tillsatt partssammansatt skiljenämnd med uppgift att lösa eventuella tvister mellan stift och lokal nivå i frågor om ansvaret för kyrkobyggnaderna.
I det fortsatta arbetet bör också prövas i vilken utsträckning Kyrkostyrelsen genom bestämmelser i kyrkoordningen bör få möjlighet att besluta om vissa närmare bestämmelser avseende ansvaret för kyrkobyggnaderna.

Fråga 29, betänkandets avsnitt 9. Administrativ samverkan
Arbetet med gemensamma administrativa system och med administrativ samverkan ska intensifieras med syftet att i största möjliga utsträckning ha gemensamma system varav vissa bör vara obligatoriska.

Fråga 30, Finns det områden/frågor som inte behandlats i betänkandet?

Fråga 31, Helhetsbedömning Bedömning av utredningens förslag i sin helhet.

Inga kommentarer: