30 nov. 2010

Debatt - Gör om Svenska kyrkans rättsystem

I tidningen Dagen skriver idag Karl-Erik Tysk på debattsidan (läs här>>) att han tycker att domkapitlen har gjort sitt. Han anser inte att deras bedömningar är relevanta och tar upp det fundamentala i för kyrkans, nämligen kyrkans lärofrågor.
Alltför ofta har man gått den förmodade allmänna opinionen till mötes. Man dömer när det gäller sådant som i samhället anses tvivelaktigt men överser med det som är betydligt allvarligare, nämligen kyrkans egna lärofrågor. Det är fritt fram för präster och biskopar att syssla med astrologi, spiritualism, olika typer av "new age"-fenomen, förlöjliga skrift och tradition, ja till och med i praktiken vara ateister utan att bli kritiserade av domkapitel eller ansvarsnämnd
(…)
De moraliska felstegen bedöms ofta hårt, fastän de egentligen borde vara relativt lätta att komma till rätta med på annat sätt än genom en erinran eller en så kallad avkragning.
Något som heter "avkragning" finns inte. Däremot kan man ta ifrån en präst möjligheten att verka som präst och utföra prästliga tjänster. Men begreppet avkragning finns inte i kyrkoordningen eller någon annat regelverk inom Svenska kyrkan.

Men oavsett detta … har Karl-Erik Tysk rätt? Är domkapitlen förlegade? Borde överprövningsrätten ligga hos stiftsstyrelsen istället?

Det står i kyrkoordningen att domkapitlet får "förklara en präst obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet eller tilldela prästen en skriftlig erinran, om prästen" ... "på grund av levnadssätt eller på annat sätt i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha".

Det säger sig självt att denna passus ger utrymme för en mängd tolkningar och att varje tolkning kommer att ha något godtyckligt över sig. Därför krävs extra försiktighet när detta "lagrum" tilllämpas. Levnadssätt är ett mycket töjbart begrepp. Vilket levnadssätt ska vara det normerande? Skadar det kyrkan när biskopar ägnar sig åt affärsverksamhet, samlar miljoner i sina lador eller drar in pengar till fiktiva stiftelser? "På annat sätt" kan lätt förvandlas till "på vilket sätt som helst". "Avsevärd mån" är också det något synnerligen relativt liksom "anseende". Frågan är om inte detta avsnitt borde utgå ur kyrkoordningens bestämmelser, om det föranleder så stora tolkningssvårigheter.

_________________________________________
Karl-Erik Tysk är kyrkoherde i Ovansjö Järbo församlingar.

Inga kommentarer: