24 maj 2012

Kyrkohandboken

Så har kyrkostyrelsen beslutat att lämna ut det förslag till ny kyrkohandbok som arbetsgruppen har tagit fram.
Förslaget togs i styrelsen igår och idag ska det publiceras på webben. Längre ner publicerar jag musikdelen!


Här kan du läsa om hur kyrkohandboksförslaget har tagits fram.
Kyrkohandboken förnyas>>

Så här ser tidsplanen ut för kyrkohandboken:

Tidplan kyrkohandboken

2012
 • Mars: Kyrkohandboksförslaget i sin helhet behandlas i biskopsmötet. Information för stiftens gudstjänst- och musikhandläggare
 • April: Kyrkohandboksförslaget till Kyrkostyrelsens arbetsutskott.
 • Maj: Beslut om kyrkohandboksförslag i Kyrkostyrelsen. Kyrkohandboksförslaget webbpubliceras på www.svenskakyrkan.se/kyrkohandboken. Information för stiftens gudstjänst- och musikhandläggare.
 • September: Information i stiften om kyrkohandboksförslaget
 • Första söndagen i advent: Kyrkohandboksförslaget börjar prövas i församlingar som utsetts till försöksförsamlingar (detta ingår i kyrkohandboksförslagets remissomgång)
2013
 • Domssöndagen: Försöksverksamheten avslutas.
2014
 • 1 februari: Remissvar  om kyrkohandboksförslaget, från utsedda försöksförsamlingar och andra inbjudna remissinstanser, ska vara inkomna.
 • Våren: Slutförslag till ny kyrkohandbok utarbetas.
 • Hösten: Preliminärt slutförslag till ny kyrkohandbok sänds på remiss till domkapitlen.    
2015
 • Våren: Slutförslag till ny kyrkohandbok färdigställs till Kyrkostyrelsen
 • Hösten : Slutförslag till ny kyrkohandbok till kyrkomötet
Dag Sandahl (Frimodig kyrka) som sitter i kyrkostyrelsen har på sin blogg BloggarDag skrivit om beslutat i kyrkostyrelsen och sina funderingar om kyrkohandboken. Kyrkohandboken>>

Vad har vi kyrkohandboken till egentligen? Jo, den talar om hur vi ska fira våra gudstjänster. Gudstjänsten blir det synliga tecknet på vår tro. De ord vi delar, de böner vi ber, detta binder oss samman.

Vi i POSK brukar prata om hur viktigt det är att vi tar våra förtroendevalda från den gudstjänstfirande församlingen. De som går i våra gudstjänster är också de som ska vara med och besluta i våra kyrkoråd och andra beslutande organ. Varför det? Jo, för när jag vet att du går i gudstjänst så litar jag på dig. Det är garanten för att vi delar något djupare, något väsentligt som gör att jag kan tala med dig, att jag litar på dig och att jag kan diskutera med dig. Även om vi inte är överens i allt eller vi tycker lika.

Därför blir också kyrkohandboksförslaget viktigt. Hur vi ska fira våra gudstjänster, vilka texter som är viktiga, vilka moment som alltid ska vara med. Jag hoppas att det blir en bra, teologisk och saklig debatt om förslaget. Kanske borde det finnas en gemensam blogg för de som använder förslaget under provåret? Eller något annat sätt som alla kunde få dela sina erfarenheter på.

Så här skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande:

I förslag till ny kyrkohandbok finns helt nyskriven musik med lovsångskaraktär och musik med drag från blues, jazz och konstmusik. Fyra av tio församlingar kommer att testa nya gudstjänstordningar under ett år med början från första advent i år.

Den 23 maj beslutade kyrkostyrelsen att godkänna förslaget till Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del I. Förslaget ger rika möjligheter att forma gudstjänster utifrån församlingarnas behov. Det kan börja användas i församlingarna från första advent i år.

- En kyrkohandbok rymmer gudstjänstordningar för gudstjänster som vi firar tillsammans i Svenska kyrkan. I förslaget har en strävan varit att värna både gudstjänstens bredd och rikedom, bland annat genom ny musik, säger Boel Hössjer Sundman, präst och projektledare för arbetet med en reviderad kyrkohandbok. Förslaget innehåller musik med lovsångskaraktär och musik med drag från blues, jazz och konstmusik.

- Varje församling ska kunna hitta alternativ som fungerar i deras gudstjänstliv och att man samtidigt kan glädjas över att gudstjänsten i en annan församling kan ha ett annat uttryck.

Delar ur förslaget kommer översättas till de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, lulesamiska, nordsamiska, sydsamiska och teckenspråk. I flera av remissförsamlingarna kommer förslaget prövas på svenska och på de nationella minoritetsspråken.

FAKTA OCH BAKGRUND
Förslaget bygger på traditionen och den gudstjänst som är gemensam med kristna i världen. Tre gudstjänstordningar föreslås: högmässa och mässa (med nattvard) och gudstjänst (utan nattvard). Alla tre ordningarna har samma rytm eller struktur, där högmässa har fler fasta delar (som böner och bibelläsningar) och mässa och gudstjänst har fler frivilliga delar. I de kyrkliga handlingarna dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning föreslås en ordning för respektive gudstjänst med alternativa böner som fungerar utifrån olika familjesituationer. I dop, vigsel och begravning tillförs nya sjungna förböner.

Kyrkostyrelsens kyrkohandboksförslag kan börja användas i församlingarna från första advent. Försöksverksamheten, som pågår fram till domssöndagen 2013, kommer också att vara en del av kyrkohandboksförslagets remissomgång. Läs mer om arbetet på http://svenskakyrkan.se/kyrkohandboken

Revideringen av kyrkohandboken har haft en projektledning, referensgrupp och expertgrupp. Arbetet hålls samman vid kyrkokansliets Sekretariat för teologi och ekumenik.

3 kommentarer:

Mats Rimborg sa...

Om man får tro på Dag ska den inte alls publiceras på webben, i den normala meningen av ordet. Den ska publiceras på intranätet, det som bara ärkebiskopen tror på och som är det yttersta beviset på kyrkokansliets förakt för dem som de borde tjäna. Vanliga medlemmar göre sig som vanligt icke besvär med att försöka komma åt den. POSK anser att alla ska ha tillgång till en större del av den information som man i dag måste vara anställd eller förtroendevald för att komma åt.

Carina Etander Rimborg sa...

Jag har letat både på intranätet och på internet - men inte hittat någon länk till kyrkohandboken ännu. Men så fort jag hittar den så kommer åtminstone jag att publicera den.

Carina Etander Rimborg sa...

Nu har jag publicerat båda volymerna som jag hämtade på internet. Inte på intranätet. Synd att Svenska kyrkan inte publicerar dem själva i Issuu.